เสาร์ ที่ 23 เมษายน 2016

ไม่ควรมีคริสเตียนคนใดที่ต้องทรมาน
No Christian Ought To Suffer

“ด้วยเห็นแล้วว่า ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เรา ที่จะให้มีชีวิตและมีธรรม โดยรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและความล้ำเลิศของพระองค์” (2 เปโตร 1:3)

    ชีวิตที่เราถูกเรียกให้มีในพระคริสต์นั้นเป็นชีวิตที่สูงกว่า ซึ่งอยู่เหนือไกลออกไปจากการทนทุกข์ทรมานและความพ่ายแพ้ เพราะว่าเราเป็นผู้ร่วมส่วนในสภาพของพระเจ้า เราเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ แล้วเหตุใดที่คริสเตียนจะต้องอยู่ในความเจ็บปวดในเมื่อเขาเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์?

พระเจ้าทรงมีแผนการที่จะทำให้คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระคริสต์ แผนการนั้นได้ถูกทำให้สำเร็จแล้ว 1 โครินธ์ 6:17 กล่าวว่า “แต่ส่วนคนที่ผูกพันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า ก็เป็นจิตใจอันเดียวกันกับพระองค์” ในเวลานี้เมื่อคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซู คุณได้เข้ามาร่วมส่วนกับพระคริสต์ คุณไม่ได้เป็นผู้ที่ต้องดิ้นรนเพื่อไปอยู่ในระดับเดียวกันกับพระเจ้า คุณเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วกับพระองค์

ดังนั้น ความเจ็บป่วย โรคร้าย และความผิดปกติ ไม่ควรมีส่วนในร่างกายของคุณ การทนทุกข์ทุกประการไม่ควรมีส่วนในชีวิตของคุณ ซาตานก็ไม่สำคัญ เพราะว่าคุณนั่งอยู่ร่วมกับพระคริสต์ในสวรรค์ อยู่สูงเหนือศักดิเทพ อิทธิเทพ และเทพอาณาจักร และทุกนามที่ถูกเอ่ยขึ้น ไม่ใช่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในโลกที่กำลังจะมาถึงด้วย คุณอยู่สูงเหนือกว่าซาตานและสมุนของมัน

ยิ่งกว่านั้น เอเฟซัส 1:3 กล่าวว่า “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์” คุณอาจกล่าวว่า “แต่พระเจ้าทรงอวยพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณเท่านั้น” ไม่ใช่ ให้เข้าใจว่าวิญญาณควบคุมร่างกาย สิ่งเล็กน้อยถูกนับว่าเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ ดังนั้นถ้าคุณได้รับการอวยพรในทุกสิ่งฝ่ายวิญญาณ คุณก็ได้รับพระพรที่ยิ่งใหญ่กว่าพระพรฝ่ายร่างกายอย่างมาก นั่นหมายความว่าไม่มีสิ่งใดที่คุณไม่มี

ไม่น่าแปลกที่เปาโลกล่าวว่า “…ด้วยว่าสิ่งสารพัดเป็นของท่านทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 3:21) ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อชีวิตแห่งความสำเร็จ ชัยชนะ การครอบครอง สง่าราศี และความชอบธรรม ได้ถูกมอบไว้แก่คุณแล้วในพระคริสต์ นั่นคือสิ่งที่เราได้อ่านพบในพระคำตอนต้น ดังนั้นในฐานะคริสเตียน การทนทรมานเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็น เพราะว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม เหตุผลที่คนมากมายต้องทนทุกข์ทรมานก็เพราะว่าพวกเขาขาดความรู้ “ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้…” (โฮเชยา 4:6)

เรียนรู้จักว่าคุณเป็นใคร คุณถูกเรียกให้มีชีวิตแห่งสง่าราศีและความยอดเยี่ยม ไม่ใช่ความล้มเหลวและความพ่ายแพ้ ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยความตระหนักในข้อนี้

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าได้รับมรดก ซึ่งไม่มีวันเสื่อมสลายหรือเสื่อมค่าลง! ข้าพเจ้าได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณนานับประการในสรรค์ในพระคริสต์ ข้าพเจ้าเป็นความสำเร็จเสมอไป โลกนี้เป็นของข้าพเจ้า! ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นคำพยานและการสำแดงพระคุณ สติปัญญา ความสมบูรณ์แบบ และความชอบธรรมของพระเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:16-17; 3 ยอห์น 1:2; สดุดี 115:15-16


Comments are closed