จันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2016

ไม่ขาดหรือต้องการอะไร
No Lack Or Want

“และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น จากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์” (ฟีลิปปี 4:19)

    เปาโลเข้าใจถึงข้อความของผู้ที่ถูกสร้างใหม่ สังเกตว่าเขาไม่ได้กล่าวว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกเราขาดอยู่นั้น…” เขารู้ว่าผู้ที่ถูกสร้างใหม่นั้นไม่ขาดหรือต้องการอะไร ผู้ที่ถูกสร้างใหม่ไม่จำเป็นต้อง “ได้รับ” เขาคือผู้ให้! โรม 8:17 กล่าวว่าเราคือทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกันกับพระคริสต์ ด้วยความเข้าใจนี้เปาโลกล่าวกับผู้ที่ยังเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณว่า “พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้น”

เมื่อคุณโตขึ้น คุณจะตระหนักว่าในพระคริสต์เราไม่มีความต้องการอะไรที่ยังไม่ได้รับ มัทธิว 6:33 กล่าวว่า “…จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้” เมื่อคุณแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อน สิ่งดีทุกอย่างที่คุณปรารถนาก็จะถูกเพิ่มเติมให้กับชีวิตของคุณ โดยไม่ต้องขอ คุณจะไม่ต้องพยายามที่จะมีความสุข ครบถ้วน หรือมีชัยชนะในชีวิต คุณไม่จำเป็นต้องแสวงหาสิ่งต่างๆ ที่คนในโลกนี้แสวงหา ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียง เงินทอง การยอมรับ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะถูกเพิ่มเติมให้กับคุณ
นี่ไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่คุณแสวงหาและได้แผ่นดินของพระเจ้าแล้ว คุณจะสามารถแสวงหาสิ่งอื่นได้ ไม่ใช่ แสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และคุณจะได้รับที่เหลือทั้งหมด คุณอาจกล่าวว่า “ใช่ นั่นคือเหตุผลที่ฉันแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” ไม่ใช่ อย่าแสวงหาอีกต่อไป คุณพบแล้ว ถ้าคุณบังเกิดใหม่ คุณอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแล้ว และแผ่นดินนั้นอยู่ภายในคุณ (ลูกา 17:21) การมีแผ่นดินของพระจ้าคือการมีทุกสิ่ง สรรเสริญพระเจ้า!
อย่ามองดูสิ่งที่คุณคิดว่าต้องการ มองดูสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้คุณอย่างมากมายในพระคริสต์ คุณถูกเรียกให้สามัคคีธรรมกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ นั่นหมายความว่าคุณได้ถูกนำเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียว ผู้ร่วมส่วน หรือครอบครัว เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ (1 โครินธ์ 1:9) ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริง (และนี่เป็นความจริง) คุณจะต้องการสิ่งใดในโลกอีก? ยืนยันพระคำของพระเจ้าในชีวิตของคุณ พระองค์ได้ตรัสว่าทุกสิ่งเป็นของคุณ ประกาศสิ่งเดียวกันนี้ เพราะความจริงคือว่า ไม่มีสิ่งใดที่คุณต้องการที่ไม่ได้ถูกประทานไว้ให้ในพระคริสต์ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นพยานว่าทุกสิ่งเป็นของข้าพเจ้า! ข้าพเจ้าไม่ขาดสิ่งใด เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นทุกสิ่งของข้าพเจ้า พระองค์ทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปยังริมน้ำแดนสงบ! ฤทธิ์เดชของพระองค์ได้ประทานทุกสิ่งที่นำไปสู่ชีวิตและความชอบธรรมแก่ข้าพเจ้า สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 เปโตร 1:3; สดุดี 34:10; 1 โครินธ์ 3:21-22


Comments are closed