เสาร์ ที่ 9 มีนาคม 2019

“ไฟของการชำระ”
“The Fire Of Cleansing”

ข้าพเจ้าให้ท่านรับบัพติศมาด้วยน้ำ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงยิ่งใหญ่กว่าข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้า ไม่คู่ควรแม้แต่จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟ (มัทธิว 3:11)

    ไฟมีความสำคัญมากในพระคัมภีร์ ในบางแห่งมันถูกใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณของพระเจ้าและพระลักษณะที่พระองค์ทรงดำเนินการหรือสำแดงพระองค์เอง เมื่อพระเจ้าเปิดเผยตัวเองให้กับโมเสสก็อยู่ในรูปของพุ่มไม้ที่ไหม้ไฟ (อพยพ 3:3-5)

เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาในกิจการ 2:1-4 ตามที่พระเยซูได้ทรงสัญญาไว้กับเหล่าสาวกของพระองค์ พระคัมภีร์บันทึกไว้ว่ามีลิ้นเหมือนไฟปรากฏแก่พวกเขาและนั่งอยู่เหนือพวกเขาทุกคนและพวกเขาก็เต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

หลังจากนั้นเราอ่านคำพูดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา ที่เขาพูดคุยเกี่ยวกับการบัพติศมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟ ตอนนี้หลายคนได้สับสนคำพูดของยอห์นว่าหมายถึงว่าทั้งฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความหมายเหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เมื่อยอห์นผู้ให้รับบัพติศมากล่าวว่าพระเยซูจะให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟว่า “ไฟ” นั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพิพากษา

ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเกี่ยวกับการชำระ ซึ่งถูกเรียกว่า “ไฟแห่งการพิพากษา” หรือ “ไฟแห่งการชำระ” พระคัมภีร์กล่าวว่า “…พระองค์จะ ทรงชำระลานข้าวของพระองค์ให้ทั่ว พระองค์จะทรงรวบรวมเมล็ดข้าวของพระองค์ไว้ในยุ้งฉาง แต่พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่มีวันดับ” (มัทธิว 3:12) นั่นเป็นการพิพากษา! มันเป็นสิ่งเดียวกันที่เราเห็นในมาลาคี 3: 2-3 “แต่ใครจะทนอยู่ได้ในวันที่ท่านมา? และใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัว? เพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ และประดุจสบู่ของช่างซักฟอก ท่านจะนั่งลงอย่างช่างถลุงเงินและช่างชะล้างเงิน และท่านจะชำระบุตรหลานของเลวีให้บริสุทธิ์ และถลุงพวกเขาอย่างถลุงทองคำและถลุงเงิน จนกว่าเขาจะนำเครื่องบูชามาถวายแด่พระยาห์เวห์ด้วยความชอบธรรม”

ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือไฟแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ เอาสิ่งที่ไม่สะอาดออกไปจากชีวิตของคุณ นั่นคือทำให้พวกมันไหม้ นี่คือเหตุผลที่ไม่มีสิ่งสกปรกในตัวคุณ ไฟนั้นชำระคุณให้บริสุทธิ์ กำจัดทุกสิ่งที่ไม่ใช่ของพระเจ้าออกไป ดังนั้นคุณจึงได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพื่อให้พระเจ้าใช้ คุณเป็นภาชนะของพระองค์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เพื่อนำพระสิริมาให้แก่พระองค์ และสถาปนาน้ำพระทัยของพระองค์ในโลกนี้ ฮาเลลูยา

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

    ฉันได้รับการล้าง ชำระให้บริสุทธิ์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเรา! ไม่มีความไม่บริสุทธิ์ในตัวฉัน เพราะไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์ชำระหัวใจฉันให้บริสุทธิ์จากความโสโครกทั้งหมด ฉันได้กลายเป็นความสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าและการสำแดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติมอิสยาห์ 4:4; 1 เปโตร 1:7


Comments are closed