จันทร์ที่ 23 กันยายน 2013

ไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์
Atonement By His Blood

“สิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียวกับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิ่งให้แก่พวกเจ้า แต่เนื้อกับชีวิตของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากินเลย” (ปฐมกาล 9:3-4)

    พระเจ้าได้บอกอย่างชัดเจนในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นว่าเลือดคือชีวิตของสิ่งมีชีวิต พระองค์ได้เน้นย้ำเมื่อพระองค์ได้ให้บทบัญญัติแก่ชนชาติอิสราเอล แต่ตอนนี้พระองค์ได้เชื่อมโยงเลือดกับการไถ่ เลวีนิติ 17:11 กล่าวว่า “เพราะว่าชีวิตของเนื้อหนังอยู่ในเลือด เราได้ให้เลือดแก่เจ้าเพื่อใช้บนแท่น เพื่อกระทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็นที่ทำการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ”

การไถ่หมายความว่าการทำให้พึงพอใจ การจ่ายค่าเสียหาย เพื่อตอบสนองต่อการเรียกร้องความยุติธรรม หรือการจ่ายราคาสำหรับความผิดที่ได้ทำ พระองค์ได้ให้โลหิตแก่พวกเขาเพื่อเป็นค่าไถ่สำหรับวิญญาณของพวกเขาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาทำผิด นี่คือหลักการของพระเจ้า เป็นหลักและกฏบัญญัติของพระองค์ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระองค์จึงสั่งให้พวกเขาอย่ารับประทานเลือดของสัตว์ ที่พวกเขาฆ่า ความจริงนี้ยังได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ด้วย ในฮีบรู 9:22 กล่าวว่า “และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะถูกชำระด้วยโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย” ความบาปไม่สามารถลบล้างออกไปได้โดยปราศจากการหลั่งเลือด มันเป็นกฏฝ่ายวิญญาณ

คนในพระคัมภีร์เดิมและปุโรหิตของพวกเขาใช้เลือดของสัตว์สำหรับการไถ่วิญญาณของพวกเขา แต่นั่นยังดีไม่พอ มนุษย์คือวิญญาณและเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ตลอดไป ผู้ที่พระเจ้าได้สร้างให้มีชีวิตอยู่นิจนิรันดร์ แต่สัตว์ไม่ได้ถูกสร้างให้อยู่ตลอดไป ดังนั้นเลือดของสัตว์จึงไม่เพียงพอในการเป็นค่าไถ่สำหรับความบาปของมนุษย์ มีเพียงลูกแกะของพระเจ้า คือพระเยซูคริสต์เท่านั้น ที่สามารถไถ่โลกนี้ผ่านทางโลหิตอันประเสริฐของพระองค์

พระเยซูมาในฐานะมหาปุโรหิตของพันธสัญญาใหม่และได้ทำการไถ่นิรันดร์ ปลดปล่อยจากความบาป ความชั่วร้าย และจากทุกสิ่งที่ไม่เป็นไปตามความฝันของพระเจ้าสำหรับเรา โดยการสิ้นพระชนม์ของพระองค์บนไม้กางเขน (ฮีบรู 9:11-12) อย่างไรก็ตามเราได้กลายมาเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระองค์ ไม่ใช่ที่ไม้กางเขน แต่ที่การคืนพระชนม์ของพระองค์ โดยโลหิตของพระองค์ พระองค์ได้ซื้อเรา และทำให้เป็นไปได้สำหรับใครก็ตามที่เชื่อในพระองค์ในการได้รับชีวิตนิรันดร์ โลหิตของพระองค์นั้นเพียงพอ โลหิตของพระองค์ทำทุกอย่าง สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าความบาปของข้าพระองค์ได้รับการลบล้างโดยพระโลหิตของพระเยซู ดังนั้นข้าพระองค์สามารถที่จะมั่นใจได้ว่าฤทธิ์อำนาจของความบาปเหนือชีวิตของข้าพระองค์ถูกทำลายโดยสิ้นเชิง ข้าพระองค์จึงมีอิสระที่จะดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรม ถวายพระสิริแด่พระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 53:5; 1 เปโตร 2:24; ฮีบรู 9:11-12


Comments are closed