พุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2018
ได้รับเลือกให้เป็นพยานของพระองค์
Chosen To Be His Witness

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้ และนี่แน่ะ เราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค (มัทธิว 28:19-20)

   คุณทราบหรือไม่ว่าในฐานะลูกของพระเจ้า เนื่องจากคุณ มีความหวังสำหรับคนในโลกนี้? พระเจ้าทรงเลือกคุณให้เป็นพยานของพระองค์ เพื่อบอกคนอื่นเกี่ยวกับฤทธิ์เดชการช่วยให้รอดของข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และเกี่ยวกับความรักของพระบิดา ข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ถูกมอบหมายไว้กับคุณ (1 ทิโมธี 1:11) เปาโลได้เข้าใจในข้อนี้และประกาศว่า “เพราะว่าถ้าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าก็ไม่มีเหตุที่จะอวดได้ เพราะว่าข้าพเจ้าจำต้องทำ และถ้าไม่ประกาศ วิบัติจะเกิดกับข้าพเจ้า” (1 โครินธ์ 9:16)

ให้มีความเชื่อว่าไม่มีอะไรอีกแล้วที่มีความสำคัญมากไปกว่าการเป็นพยานอย่างเกิดผลเพื่อพระคริสต์ สิ่งนี้จะต้องเป็นภาระใจของคุณ และความรักของคุณ ในการเป็นพยานกับคนอื่นถึงพระเยซู คุณได้รับการเลือกเพื่อสิ่งนี้ พระคำกล่าวว่า “…พระคริสต์จะต้องทนทุกข์และเป็นขึ้นจากตายในวันที่สาม และจะต้องประกาศทั่วทุกประชาชาติในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ เพื่อการยกบาป โดยเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็ม พวกท่านเองก็เป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้” (ลูกา 24:46-48)

คุณจะเงียบอยู่ได้อย่างไร? คุณจะต้องบอกคนอื่นๆ และคุณต้องถวายเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐออกไป เป็นผู้สนับสนุนเพื่อข่าวประเสริฐของพระคริสต์และมีความภาคภูมิใจ ถวายทรัพย์เพื่องานของพระเจ้า และปรากฏตัวในการประชุมที่พูดถึงการขยายแผ่นดินของพระเจ้า

ในเครือข่ายความสัมพันธ์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาล เรือนจำ โรงเรียน หมู่บ้าน หรือที่ไหนก็ตาม ให้ประกาศข่าวประเสริฐ บอกคนที่ไม่เคยได้ยิน เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นความจริง เป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าซึ่งนำไปสู่ความรอดสำหรับผู้ที่เชื่อ เปาโลเขียนไว้ใน 2 โครินธ์ 5:13-15 “เพราะว่าถ้าเราเป็นเหมือนคนเสียสติ ก็เพราะเห็นแก่พระเจ้า หรือถ้าเราเป็นเหมือนคนปกติก็เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพราะว่าความรักของพระคริสต์ควบคุมเราอยู่ เรามั่นใจเช่นนี้ว่ามีผู้หนึ่งสิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน ดังนั้นทุกคนจึงตายแล้ว และพระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อทุกคน เพื่อบรรดาคนที่มีชีวิตอยู่จะไม่อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไป แต่จะอยู่เพื่อพระองค์ที่สิ้นพระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย”

รับอิทธิพลจจากความรักของคุณที่มีต่อพระคริสต์ในการประกาศข่าวประเสริฐ อธิษฐานเผื่อผู้หลงหายทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะว่าคุณเป็นพยานของพระเจ้าในโลกนี้

คำอธิษฐาน

   ภาระหน้าที่อยู่ที่ข้าพระองค์เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และขอบพระคุณพระองค์สำหรับของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์เพื่อที่จะเป็นสิ่งพิสูจน์ในพันธกิจนี้ ข้าพระองค์ไวต่อการทรงนำของพระวิญญาณเพื่อประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่อ่อนแรง และนำการรักษาไปยังคนเจ็บป่วย เพราะว่าข้าพระองค์เป็นการช่วยอย่างอัศจรรย์จากพระเจ้า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 4:2-5; มาระโก 16:15-18


Comments are closed