อาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2018
ได้รับเลือกที่จะรู้จักพระคำของพระเจ้า
Chosen To Know God’s Word

“และตั้งแต่เด็กมาแล้ว ท่านก็ได้เรียนรู้พระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งสามารถให้ปัญญาแก่ท่านในเรื่องความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์” (2 ทิโมธี 3:15)

   หลังจากที่เซาโลได้พบกับพระเยซูตอนที่เขากำลังเดินทางไปยังเมืองดามัสกัส พระเจ้าได้ส่งอานาเนียมาหาเปาโล ด้วยถ้อยคำเหล่านี้ “…พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทรงเลือกท่านเพื่อให้รู้จักพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผู้ชอบธรรม และได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์ของพระองค์” (กิจการ 22:14) เซาโลที่ต่อมาได้กลายเป็นอัครทูตเปาโล ไม่ได้อยู่ในวันนี้แล้ว แต่คุณอยู่ที่นี่ ดังนั้นนี่เป็นพระคำของพระเจ้ามาถึงคุณ เพราะว่าพระเยซูได้ตรัสไว้ว่า “ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลย” (มัทธิว 24:35)

ยิ่งไปกว่านั้น พระเจ้าทรงเป็นบิดาของวิญญาณทั้งปวง พระองค์ทรงตรัสกับวิญญาณมนุษย์ ซึ่งเป็นนิรันดร์กาล เมื่อพระเจ้าทรงตรัส คุณควรที่จะรู้ว่าพระองค์กำลังสำแดงหลักการอยู่ หรือว่าพระองค์กำลังกล่าวบางสิ่งที่มีเพียงบางคนที่สามารถทำตามได้เท่านั้น พระเจ้าต้องการให้เซาโลรู้ว่าเขาได้รับการเลือกที่จะรู้น้ำพระทัยของพระองค์ – คือพระคำ

คุณตระหนักหรือไม่ว่าคุณได้รับการเลือกด้วยเช่นเดียวกันที่จะรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้า? นี่ไม่ได้เกี่ยวกับการถูกเลือกให้ทำงานบางอย่างหรือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ นี่เป็นเรื่องของการที่พระเจ้าได้ทรงเลือกคุณเพื่อที่จะเปิดเผยพระคำของพระองค์แก่วิญญาณของคุณ ยกตัวอย่างเช่น เป็นการกำหนดของพระเจ้าว่าคุณจะศึกษาพระคำนี้ในวันนี้ ถ้าพระเจ้าไม่ทรงเลือกคุณให้รับพระคำแห่งพระพร คุณก็จะไม่ได้รับการเปิดเผยวิญญาณนี้

พระเจ้าทรงเลือกคุณผ่านทางการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อที่พระองค์จะสามารถสำแดงความจริงแก่วิญญาณของคุณ “ซึ่งทรงเลือกไว้แล้วตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงล่วงรู้ไว้ก่อน โดย
พระวิญญาณได้ทรงชำระ…” (1 เปโตร 1:2) พระองค์ทรงทราบล่วงหน้าแล้ว และพระองค์ได้ทรงแยกคุณไว้สำหรับพระองค์เพื่อให้รู้น้ำพระทัยของพระองค์ นี่เป็นเหตุผลที่คุณไม่สามารถเดินในความสับสน เป็นเหตุผลที่คุณสามารถรู้จักพระเจ้าในวิญญาณของคุณ พระองค์ทรงเต็มล้นวิญญาณของคุณด้วยความสว่าง เป็นความสว่างแห่งพระคำของพระองค์ ที่คุณจะรู้และเดินในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงเลือกข้าพระองค์ที่จะให้รู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการหยั่งรากลงในพระคำของพระองค์ เกิดผลแห่งความชอบธรรม เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ ไม่มีเหตุสำหรับการล้มลง หรือความสับสนในทางของข้าพระองค์ เพราะว่าพระคำของพระองค์ได้ส่องสว่างแก่ทางของข้าพระองค์ และในทางของข้าพระองค์นั้นไม่มีความมืด แต่มีชีวิต สันติสุข และความสำเร็จ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เยเรมีย์ 1:5; โรม 8:29-30


Comments are closed