พุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2014

ได้รับอิทธิพลและถูกควบคุมโดยความชอบธรรมของพระองค์
Influenced And Dominated By His Righteousness

“เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องข่าวประเสริฐ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอด พวกยิวก่อน แล้วพวกต่างชาติด้วย เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้น ความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้สำแดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ” (โรม 1:16-17)

    พระคำของพระเจ้าคือการเปิดเผยของพระเจ้าให้กับเรา ที่เราจะเต็มล้นไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ และเข้าใจชีวิตแห่งความชอบธรรมที่พระองค์ได้นำเราเข้าไป หมายความว่าความคิดและมุมมองของเรา ในทุกสิ่งและทุกสถานการณ์ ควรมาจากจุดยืนแห่งความชอบธรรมของพระองค์ ควรจะเป็นการถ่ายทอดของพระเจ้า และไม่ใช่จากมุมมองของมนุษย์ เมื่อคุณมีแนวความคิดนี้ จะไม่แตกต่างอะไรเลย ไม่ว่าคุณจะต้องเผชิญความท้าทายอะไร มีอะไรหรือใครมาทำให้คุณไม่พอใจ คุณจะตอบสนองในความรัก ตระหนักว่าคุณคือความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

คิดถึงพระเยซู พระองค์ตอบสนองในความรักต่อผู้ที่กล่าวหาพระองค์ และไม่ตอบโต้พวกเขา พระองค์อธิษฐานต่อพระเจ้าเผื่อพวกเขาว่า “พระบิดา โปรดยกโทษให้พวกเขา เพราะพวกเขาไม่ทราบว่าพวกเขาทำอะไร” คุณสามารถคิดเช่นนั้นกับคนที่ทำให้คุณไม่พอใจได้หรือไม่? นั่นคือวิธีที่พระเจ้าต้องการให้คุณตอบสนองต่อคนที่กล่าวร้ายคุณ ไม่ใช่ในฐานะมนุษย์ธรรมดา แต่ในฐานะความชอบธรรมของพระเจ้าที่ได้รับการเปิดเผย ให้สำแดงอย่างเต็มบริบูรณ์ภายในคุณ และผ่านทางคุณ

ปฏิเสธที่จะยอมให้สิ่งใดสำแดงผ่านทางคุณ ไม่แม้แต่วัฒนธรรมที่แผ่กระจายรอบตัวคุณ แต่จงให้วัฒนธรรมของข่าวประเสริฐแห่งพระเยซูสำแดงผ่านทางคุณ จงมีการควบคุมเช่นนั้น

ลองจินตนาการว่า คุณอยู่กำลังเดินทาง และมีคนขับรถอย่างประมาทมาชนรถคุณ คุณจะกล่าวคำหยาบคายกับเขาโดยไม่คิด เนื่องจากการกระทำของเขาหรือไม่? นั่นจะไม่เป็นการตอบสนองอย่างพระคริสต์ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณจะไม่ตอบสนองต่อคนอื่นในความโกรธหรือความขมขื่น ไม่สำคัญว่าคนนั้นพูดหรือทำอะไรกับคุณ ให้ความชอบธรรมของพระคริสต์ ธรรมชาติแห่งความรักของพระองค์ มีอิทธิพลและควบคุมการกระทำของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าเดินในการสำแดงแห่งพระคำของพระเจ้า เต็มล้นด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ ที่สติปัญญาและความเข้าใจฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น ข้าพเจ้ายินดี เต็มล้นด้วยความรักและความเมตตา ความรักและความชอบธรรมของพระเจ้าได้ถูกสำแดงผ่านทางข้าพเจ้าในวันนี้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 87:3; โรม 12:21


Comments are closed