จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2016

ได้รับฤทธิ์เดชเพื่อจำเริญขึ้น
Empowered To Prosper

“ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)

    สดุดี 1:3 เปิดเผยบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับคุณ และชีวิตที่แสนพิเศษของความรุ่งเรืองที่พระเจ้าได้เรียกคุณให้มี พระคำกล่าวว่า “เขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็ไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” สิ่งนี้ควรจะทำให้คุณรู้ว่าความรุ่งเรืองของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่บนสถานการณ์เศรษฐกิจของโลกนี้ คนในโลกนี้ใช้เวลามองหาช่วงเวลา “บูมมิ่ง” ของธุรกิจ หรือหุ้นที่จะลงทุน นั่นไม่ควรจะเป็นความคิดของคุณในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม คุณต้องคิดจากระดับที่สูงกว่า

สังเกตอีกครั้งในข้อความของพระวิญญาณในสดุดี 1:3 “…การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้น” พระองค์ไม่ได้กล่าวว่าคุณจะจำเริญขึ้นถ้าธุรกิจคือสิ่งที่ทันสมัยหรืออยู่ในช่วงขาขึ้น การเน้นย้ำคือคำว่า “การทุกอย่าง” พูดอีกนัยหนึ่งคือว่า ไม่ว่าคุณจะลงทุนในสิ่งใดก็ตาม คุณจะจำเริญขึ้น มีพลังในชีวิตของคุณที่จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น

ในพระคัมภีร์เดิม โมเสสพูดกับชนชาติอิสราเอล และให้พระสัญญาของพระเจ้าแก่พวกเขา จินตนาการถึงสิ่งที่เขาได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะทำให้แก่พวกเขา “พระองค์จะทรงรักท่านอวยพระพรแก่ท่านให้จำเริญยิ่งทวีขึ้น พระองค์จะทรงอำนวยพระพรพงศ์พันธุ์ของท่านและผลแห่งพื้นดินของท่านทั้งข้าว เหล้าองุ่นและน้ำมันของท่านทั้งหลายให้ลูกวัวและลูกแพะแกะของท่านทวีขึ้นในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่าน” (เฉลยธรรมบัญญัติ 7:13) ลองคิดดู! ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาได้รับการอวยพร ตราบใดที่สิ่งเหล่านั้นเชื่อมต่อกับพวกเขา สิ่งนั้นก็จะจำเริญขึ้น

ในพระคัมภีร์ใหม่ เรามีพระสัญญาที่ดีกว่า สถานปนาบนคำสัญญาที่ดีกว่า “แต่พระคริสต์ทรงปฏิบัติพันธกิจอันประเสริฐกว่าของปุโรหิตเหล่านั้น อย่างกับพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้กลางนั้น ก็ประเสริฐกว่าพันธสัญญาเดิม เพราะว่าได้ทรงตั้งขึ้นโดยพระสัญญาทั้งหลายอันประเสริฐกว่าเก่า” (ฮีบรู 8:6) ดังนั้นทุกสิ่งที่คุณเกี่ยวข้องด้วย ควรที่จะจำเริญขึ้น และต้องจำเริญขึ้น! ส่วนที่สำคัญไม่ใช่สิ่งที่เป็นที่นิยมหรือทันสมัย สิ่งสำคัญคือตัวคุณ ถ้าคุณอยู่ในนั้น สิ่งนั้นก็ได้พร ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสามารถภายในข้าพระองค์ที่ทำให้ทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำจะจำเริญขึ้น ในฐานะพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม ทุกสิ่งที่เชื่อมต่อกับข้าพระองค์จะต้องได้รับพร การเงิน ธุรกิจ การงาน ครอบครัว ฯลฯ ข้าพระองค์เดินในความตระหนักรู้ว่าข้าพระองค์ได้รับพรเพื่อจะเป็นพระพร ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 3:8-9, กาลาเทีย 28-29


Comments are closed