พฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2014

ได้รับฤทธิ์เดชด้วยกำลังทั้งสิ้น
Empowered With ALL Might

“…เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี” (โคโลสี 1:9-11)

    เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเราที่จะได้รับกำลัง นั่นคือฤทธิ์เดชด้วยกำลังทั้งสิ้น (การอัศจรรย์) พลังในวิญญาณของเรา! ลองคิดดูสักครู่หนึ่ง พระองค์ต้องการให้เราเต็มล้น ไม่ใช่โดยฤทธิ์เดชเพียงบางส่วนของพระองค์ แต่ทั้งหมด พระองค์กำลังพูดถึง “dunamis” (ภาษากรีก) ฤทธิ์เดชภายใน พระองค์ต้องการให้ฤทธิ์เดชนี้ทำงานภายในคุณ

สิ่งนี้ไม่ควรเป็นเรื่องยากสำหรับคริสเตียนคนใดที่จะเข้าใจได้ เพราะว่าคนที่บังเกิดใหม่และได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว ก็ได้รับฤทธิ์เดชของพระเจ้า เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิ์เดชของพระเจ้า กิจการ 1:8 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” คุณได้รับฤทธิ์เดชเมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในคุณ คำถามในเวลานี้คือว่า คุณจะสามารถทำให้ฤทธิ์เดชที่อยู่ภายในคุณทำงานให้คุณได้อย่างไร?

สิ่งแรกคือการที่ต้องตระหนักว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่ภายในคุณ คุณไม่จำเป็นต้องขอพระเจ้าสำหรับฤทธิ์เดชที่มากขึ้น ฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่ภายในคุณ นั่นหมายความว่าคุณไม่สามารถเสียเปรียบได้ ตระหนักถึงสิ่งนี้เกี่ยวกับตัวคุณเองเสมอ ในฟิลิปปี 4:13 อาจารย์เปาโลไม่ได้กล่าวว่า “โอ พระเจ้า ข้าพระองค์อธิษฐานขอให้พระองค์ประทานฤทธิ์เดชแก่ข้าพระองค์ในการทำทุกสิ่ง” โดยตระหนักว่าฤทธิ์เดชทั้งหมดที่เข้าต้องการอยู่ภายในเขาแล้ว เขาประกาศว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า”

อย่างที่สอง ต้องรู้ว่าฤทธิ์เดชที่คุณได้รับทำงานร่วมกับท่าที ใช่ คุณได้รับฤทธิ์เดชทั้งสิ้น และสามารถทำได้ทุกสิ่ง แต่คุณจะต้องทำให้สมดุลด้วยคุณลักษณะที่ดี: ความรัก ความอดทน ความยินดี ความอ่อนสุภาพ และความถ่อมใจ สังเกตว่าตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์ตอนต้นกล่าวว่า “…มีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี”

บางคนอดทนด้วยความโกรธเมื่อเขาต้องเผชิญกับสถานการณ์บางอย่าง แต่เราถูกกำชับให้อดทนด้วยความยินดี ความอดทนและหวังว่าความชอบธรรมของพระเจ้าจะถูกสถาปนาในสถานการณ์นั้นๆ ดังนั้นในการใช้ฤทธิ์เดชของคุณทำบางสิ่ง และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชีวิตของคุณ และในสภาพแวดล้อมของคุณ ทำสิ่งนั้นด้วยความอดทนนาน ความยินดี และความถ่อมใจ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าได้รับกำลังด้วยกำลังทั้งสิ้นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าในมนุษย์ภายในของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีท่าทีที่ถูกต้องแห่งความถ่อมใจในการเผชิญหน้ากับศัตรู สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 3:5; เอเฟซัส 3:20


Comments are closed