เสาร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2014

ได้รับชีวิตทางพระวิญญาณ
Vitalized By The Spirit

“ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ โดยเดชแห่งพระวิญญาณของพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย” (โรม 8:11)

    ข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเป็นการเปิดเผยที่เต็มด้วยฤทธิ์เดชจากพระคำของพระเจ้า อย่างไรก็ดีหลายคนอ่านพระคำตอนนี้เป็นเพียงแค่พระสัญญาเท่านั้น แต่พระคำนี้ไม่ใช่พระสัญญา คำถามก็คือว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ภายในคุณหรือไม่?” ถ้าคุณได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของคุณแล้ว คำตอบก็คือใช่ นั่นหมายความว่าส่วนที่สองก็สำเร็จในคุณเช่นกัน เพราะเหตุพระวิญญาณทรงอยู่ในคุณ กายที่ต้องตายของคุณจึงได้รับชีวิตใหม่

ในวันที่พระองค์ได้เข้ามาในคุณคือเวลาที่พระองค์ได้ประทานชีวิตให้กับร่างกายมนุษย์ของคุณ คุณไม่ได้มีร่างกายมนุษย์อีกต่อไป! พระคัมภีร์กล่าวว่าพระองค์ได้นำชีวิตและความเป็นอมตะเป็นแสงผ่านทางข่าวประเสริฐ (2 ทิโมธี 1:10) ฮาเลลูยา โดยการที่ไม่รู้จักที่จะใช้พระคำอย่างถูกต้อง ทำให้บางคนไม่ได้เห็นความจริงของพระคำพระเจ้า ผลก็คือพวกเขาดำเนินชีวิตในขอบเขตแห่งพระสัญญา เป็นเหตุผลที่มีบางคนยังอยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งต่างๆ ในโลกนี้ ต่อสู้กับอาการปวดหัว ไม่สบายและเป็นไข้ แทนที่จะดำเนินชีวิตแห่งการครอบครองผ่านทางพระวิญญาณ

ในการตอบสนองต่อพระวจนะ โรม 8:11 “ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลาย พระองค์ผู้ทรงชุบให้พระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วนั้น จะทรงกระทำให้กายซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่” ประกาศว่า “พระวิญญาณเดียวกันกันที่ได้ชุบพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้ครอบครองอยู่ภายในข้าพเจ้า และประทานกำลังแก่ร่างกายของข้าพเจ้า พระองค์ได้ทำให้ร่างกายของข้าพเจ้ามีชีวิตด้วยชีวิตของพระเจ้า! เดี๋ยวนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า” นี่คือสภาพความเป็นจริงในเวลานี้

นี่คือสิ่งที่อาจารย์เปาโลรู้ ที่เขาไม่ได้ตกใจตอนที่ถูกงูพิษรัดที่มือเขา เขาเพียงแค่สลัดงูพิษนั้นและทำในสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ต่อไป โดยการบังเกิดใหม่และเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น คุณไม่ได้ดำเนินชีวิตโดยเลือดแต่โดยฤทธิ์แห่งพระวิญญาณ วิญญาณเดียวกันที่ได้ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตาย ได้ประทานชีวิตแก่ร่างกายดินของคุณ ทำให้คุณเป็นผู้ที่ไม่สามารถถูกทำลายได้!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระวิญญาณเดียวกันที่ได้ชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่ภายในข้าพเจ้า พระองค์ได้ทำให้ร่างกายของข้าพเจ้ามีชีวิตด้วยชีวิตของพระเจ้า บัดนี้ข้าพเจ้าประกาศว่าข้าพเจ้าเดินในสุขภาพและชัยชนะของพระเจ้า ความเจ็บป่วยและโรคร้ายไม่สามารถอยู่ภายในร่างกายนี้ได้ เพราะว่าร่างกายนี้เป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 4:4; โรม 8:13


Comments are closed