อังคาร ที่ 2 มกราคม 2018
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อเกิดผล
Ordained To Be Productive

“เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3)

   พระเยซูได้นำเราเข้าสู่ชีวิตแห่งฤทธิ์เดช การเกิดผล และประสิทธิผล ความจริงนี้ได้บันทึกไว้ในยอห์น 15:16 เมื่อพระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวร เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” พระองค์บอกให้คุณรู้ว่าคุณได้รับการเลือก แต่งตั้ง และส่งออกไปเพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ถาวร

นี่หมายความว่าพระองค์ได้ทำให้คุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8) ในปีนี้ ถ้ามีเป้าหมายอะไรที่คุณต้องไปให้ถึง ไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด คุณสามารถไว้วางใจประสิทธิภาพของคุณได้เพราะความสามารถพิเศษที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่ชีวิตของคุณ คุณได้รับพระคุณเพื่อความสำเร็จและความยอดเยี่ยม

นี่เป็นแนวความคิดที่คุณจะต้องมีในการทำงานทุกอย่างในปีนี้ สิ่งต่างๆ แตกต่างไป มีพระคุณมากขึ้นสำหรับคุณ พระเจ้ากำลังทำงานภายในคุณเพื่อให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จ (ฟีลิปปี 2:13) โดยผ่ายทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ คุณจะสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จได้

คุณจะไม่ต้องดิ้นรนในการทำให้งานเหล่านั้นสำเร็จ เพียงแต่ให้ตัวคุณเองเต็มล้นด้วยพระวิญญาณทุกวัน นั่นเป็นทั้งหมดที่คุณต้องการ และเอเฟซัส 5:18-21 ได้บอกคุณถึงวิธีนั้น อ่านอีกครั้งในสิ่งที่ผู้เขียนสดุดีได้อธิบายถึงชีวิตพิเศษของการเกิดผลและยอดเยี่ยมที่พระเจ้าได้นำคุณเข้าไป “เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหี่ยวแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จะจำเริญขึ้น” (สดุดี 1:3) ให้พระคำตอนนี้เป็นการภาวนาและถ้อยคำประจำวันของคุณ ประกาศบ่อยๆ ว่า “ข้าพเจ้าเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ และข้าพเจ้าเกิดผลที่ดีเลิศ ข้าพเจ้าออกผลและเกิดผล!”

คุณสามารถทำทุกสิ่ง คุณสามารถเป็นทุกอย่างคุณสามารถได้รับทุกสิ่ง คุณสามารถไปได้ทุกแห่ง คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่คุณเลือกที่จะเป็น นี่คือชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่คุณ เป็นชีวิตแห่งความชอบธรรมพร้อมการครอบครอง ที่ซึ่งคุณถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำให้พระองค์พอพระทัยโดยการเกิดผลดีในทุกสิ่ง เมื่อคุณเพิ่มพูนในความรู้ถึงพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าได้รับกำลัง ตั้งมั่นคง และมีกำลังเพื่อชัยชนะ ความสำเร็จ และความยอดเยี่ยม ผ่านทางฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระเจ้า และกำลังของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งเพื่อชีวิตที่ออกผลและเกิดผล เติบโตขึ้นในที่ประทับของพระเจ้า ถวายเกียรติแด่พระองค์ และออกผลอย่างมากมายแด่พระองค์ในความชอบธรรม สรรเสริญ
พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 92:12:14; สุภาษิต 11:28


Comments are closed