พฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016

ได้รับการเสริมกำลังด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้า!
Strengthened With God’s Might

“เพื่อท่านจะได้ประพฤติอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า ขอให้ท่านมีกำลังมากขึ้นทุกอย่างโดยฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ ขอให้ท่านมีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี” (โคโลสี 1:10-11)

    ในข้อพระคำตอนต้น เราได้เห็นความปรารถนาและพระประสงค์ของพระวิญญาณของพระเจ้าในขณะที่พระองค์อธิษฐานผ่านทางอาจารย์เปาโลเผื่อธรรมิกชนของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราได้รับกำลังโดยฤทธิ์เดชทั้งหมด ตามฤทธิ์เดชแห่งพระสิริของพระองค์ เพื่อให้มีความทรหดที่สุด และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี สิ่งนี้หมายความว่าอย่างไร?

คำว่า “กำลัง” มาจากภาษากรีกคำว่า “dunamis” ซึ่งมีความหมายว่าความสามารถในการทำการอัศจรรย์ ความสามารถในการทำสิ่งที่เหนือธรรมชาติให้เกิดขึ้น หมายถึงความสามารถในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ความสามารถที่เหนือธรรมชาติ นี่คือฤทธิ์เดชที่พระเจ้าต้องการให้คุณใช้ เป็นน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับคุณ ด้วยฤทธิ์เดชนี้ คุณสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ คุณสามารถซ่อมแซมอะไรก็ได้ เพราะว่าฤทธิ์เดชของพระองค์ทำงานอยู่ภายในคุณ “กำลัง” นี้ที่คุณได้รับการเสริมกำลังเพื่อชีวิตที่เหนือธรรมชาติและอยู่สูงขึ้นไป ไม่ใช่ตามความสามารถของมนุษย์ แต่ตามความสามารถของพระเจ้า

ไม่น่าแปลกที่พระองค์กล่าวว่า “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า” (2 โครินธ์ 3:5) พระองค์ทรงเป็นความสามารถของคุณ พระองค์ทรงเป็นกำลังของคุณ! ดังนั้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ไม่ว่าสถานการณ์รอบข้างจะเป็นอย่างไร คุณได้รับการเสริมกำลังของพระเจ้า มีความสามารถในการทำการอัศจรรย์มากจนกระทั่งไม่รู้สึกกลัวหรือหวั่นไหว เป็นชีวิตแห่งชัยชนะและเต็มด้วยพระสิริที่เรามีในพระคริสต์! เป็นชีวิตที่ไม่มีความเป็นไปไม่ได้หรือขีดจำกัด!

ไม่สำคัญว่าจะมีปัญหา หรือความยากลำบากอะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณ คุณไม่ต้องกลัวหรือกังวลในเมื่อคุณมีความสามารถในการทำการอัศจรรย์ คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับมารหรือสิ่งที่มันสามารถทำได้ เพราะว่ามันไม่สำคัญอะไร คุณสามารถผ่อนคลายและมีความสุขได้เสมอ โดยไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบข้าง ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์เต็มด้วยความสามารถในการทำการอัศจรรย์ที่อยู่ภายในวิญญาณของข้าพระองค์ โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตภายในข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเสริมกำลังเพื่องานที่ยิ่งใหญ่ และถูกตั้งไว้เพื่อชีวิตที่เหนือธรรมชาติ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 3:14-16; อิสยาห์ 28:16; ฟีลิปปี 4:13


Comments are closed