อังคาร ที่ 18 กรกฎาคม 2017
ได้รับการเชื่อมโยงกับพระนามของพระองค์
Identified With His Name
“แต่ขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงนำเราด้วยความมีชัยในขบวนฉลองชัยเสมอมาในพระคริสต์ และพระองค์ประทานกลิ่นหอมที่เกิดจากการรู้จักพระองค์ ให้ปรากฏทั่วทุกแห่งโดยเรา” (2 โครินธ์ 2:14)

    พระนามของพระเยซูเป็นพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเปิดเผยท่ามกลางมนุษย์ เป็นพระนามที่มีฤทธิ์เดชมากที่สุด ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น แต่ในจักรวาลด้วย นั่นคือพระนามที่พระเจ้าทรงสร้างทุกสิ่ง พระเจ้าได้ใส่สิทธิอำนาจทั้งหมดในพระนามอันอัศจรรย์ของพระเยซูคริสต์เจ้า ฟีลิปปี 2:9 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์”

เมื่อคุณประกาศการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซูเหนือชีวิตของคุณ คุณได้รับบัพติสมาเข้าสู่พระนามของพระเยซู และคุณได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของพระนามนั้นโดยอัตโนมัติ กาลาเทีย 3:27 กล่าวว่า “เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย” คุณควรที่จะยินดีที่ได้รับการเชื่อมโยงกับพระนามนั้น นั่นหมายความว่าทุกสิ่งที่เป็นของพระเยซูก็เป็นของคุณ!

ซาตานไม่มีสิทธิ์เหนือตัวคุณอีกต่อไปแล้ว คุณเป็นของพระเยซูคริสต์ และพระนามของพระเยซูทรงอยู่เหนือคุณ เราอยู่ในพระนามของพระองค์ เราอธิษฐานในพระนามของพระองค์ โคโลสี 3:17 กล่าวว่า “และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์” นั่นคือวิธีที่จะดำเนินชีวิตที่เหนือธรรมชาติ เราดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซู นั่นหมายความว่าคุณกำลังดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์ ในสิทธิอำนาจของพระองค์ คุณสามารถเห็นหรือไม่ว่าเป็นอะไรที่ไม่สมควรในการดำเนินชีวิตในความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และความยากจน?

เราได้รับการทรงเรียกให้ดำเนินชีวิตในพระนามของพระเยซู ในพระนามของพระผู้สร้างโลกนี้ ข้าพเจ้าไม่สามารถยอมรับอะไรที่ด้อยไปกว่าสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้! เป็นพระนามที่อัศจรรย์ เป็นพระนามที่ยอดเยี่ยม คือพระนามของพระเยซูคริสต์
ถ้าคุณมีเนื้องอกในร่างกายของคุณ กล่าวว่า “เนื้องอก ในพระนามของพระเยซู เจ้าไม่สามารถอยู่ในร่างกายนี้อีกต่อไป ฉันของสั่งให้เจ้าตายและออกไปจากร่างกายของฉัน!” และมันก็จะออกไป ถ้าคุณมีปัญหาที่หัวใจ ใช้พระนามของพระเยซูต่อสู้สิ่งที่ผิดปกตินั้น กล่าวว่า “หัวใจ ฉันของสั่งให้เจ้าหายเป็นปกติ ในนามพระเยซู” และมันก็จะกลับดีดังเดิม

ไม่ว่าสถานการณ์ใดจะอยู่ตรงหน้าคุณ สิ่งเหล่านั้นต้องอยู่ภายใต้พระนามของพระเยซูคริสต์ ประกาศเพื่อตัวคุณเองว่า “ในพระนามพระเยซู ฉันกำลังเติบโตในพระคุณ ฉันยอดเยี่ยม แข็งแรง เข้มแข็ง และสดชื่น!” ใช้โอกาสในพระนามนั้น และนำเอาความสงบ สันติสุข และความรุ่งเรืองเข้าสู่ชีวิตของคุณ และของคนที่คุณรัก

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในพระนามที่เปี่ยมด้วยพลังและความยอดเยี่ยมมากที่สุดที่เคยมีมา ข้าพระองค์ใช้พระนามของพระเยซู และดำเนินชีวิตโดยฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจของพระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ประกาศสันติสุข ความก้าวหน้า สุขภาพ ความรุ่งเรือง และชัยชนะ เข้าสู่ชีวิตของข้าพระองค์ และคนที่ข้าพระองค์รัก ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กิจการ 4:12; ฟีลิปปี 2:9-10; 1 ยอห์น 5:4


Comments are closed