จันทร์ ที่ 6 เมษายน 2015

“…ได้รับการเจิมให้เต็ม” ด้วยพระวิญญาณ
“…Being Filled” With the Spirit

“และอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคน แต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า…” (เอเฟซัส 5:18-20)

    การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์กับการเต็มล้นด้วยพระวิญญาณเป็นสองสิ่งที่ต่างกัน คุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพียงครั้งเดียว เพื่อให้สถิตภายในคุณ แต่ “การได้รับการเจิมให้เต็ม” ด้วยพระวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง แท้จริงแล้วตอนท้ายของข้อพระคัมภีร์ตอนต้นมีความหมายว่า “เต็มเปี่ยมอย่างต่อเนื่องด้วยพระวิญญาณ” ซึ่งหมายถึงประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง

คุณควรที่จะได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณอย่างต่อเนื่อง และเป็นบางสิ่งที่คุณสามารถทำให้เกิดกับตัวคุณเองได้ ไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้าในการทำให้คุณเติมเต็มด้วยพระวิญญาณ คำสั่งคือว่า “คุณ” ทำให้ตัวคุณเองเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณโดยการทำสิ่งที่อยู่ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น “ปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงฝ่ายจิตวิญญาณ คือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า…”

นี่หมายถึงการพูดพระคำกับตัวเองด้วยบทสดุดี เพลงสรรเสริญ และเพลงฝ่ายวิญญาณ และร้องเพลงจากใจของคุณถวายแด่พระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ โดยการพูดภาษาแปลกๆ เปาโลกล่าวไว้ว่า “…ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิด และจะร้องเพลงด้วยจิตวิญญาณและด้วยความคิด” (1 โครินธ์ 14:15) “ร้องพลงด้วยวิญญาณ” คือการร้องเพลงในภาษาอื่นๆ และนั่นคือสิ่งที่เขาหมายความถึงการพูดกับตัวเองใน “บทเพลงฝ่ายวิญญาณ” ดังนั้นในการเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ คุณจะต้องพูดภาษาแปลกๆ ร้องเพลงในภาษาแปลกๆ และแต่งเพลงจากใจของคุณถวายแด่พระเจ้า

บางทีคุณอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายในชีวิตคู่ของคุณ ในบ้านของคุณ งานของคุณ การเรียนของคุณ เศรษฐกิจหรือแม้แต่สุขภาพของคุณ ถ้าคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้ว จงมีความสุข! เข้าไปในห้องชั้นในของคุณและทำตามพระคำ บอกตัวคุณเองว่า “ข้าพเจ้าเป็นตามที่พระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าเป็น! ผู้ที่สถิตภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนี้! ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะในพระเยซูคริสต์! ข้าพเจ้าไม่มีทางเสียเปรียบได้!” แล้วเริ่มต้นร้องเพลงในเพลงสดุดี เพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญในใจของคุณถวายแด่พระเจ้า

ไม่นานนัก คุณจะพบว่าตัวเองกำลังพูดภาษาแปลกๆ และประกาศสติปัญญาของพระเจ้าออกมา

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการเจิมด้วยพระวิญญาณของพระองค์ พระสิริของพระองค์ได้สำแดงภายในข้าพระองค์ และผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้ และสติปัญญาของพระองค์สามารถมองเห็นและได้ยินในถ้อยคำและการกระทำของข้าพระองค์ เพราะว่าข้าพระองค์เต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 5:18-19; 1 ยอห์น 4:4; กิจการ 2:4


Comments are closed