อังคาร ที่ 16 ธันวาคม 2014

ได้รับการเจิมเพื่อออกผล…
Anointed To Produce…

“ท่านทั้งหลายไม่ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านอยู่ถาวร เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะได้ประทานสิ่งนั้นให้แก่ท่าน” (ยอห์น 15:16)

    เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมหรือไม่ที่ได้รู้ว่าพระเยซูได้ทรงเลือกและตั้งคุณไว้เพื่อให้ออกผล เป็นผลที่อยู่ถาวร? ทุกสิ่งที่คุณทำถูกคาดหวังให้สำเร็จและ “คงอยู่” นั่นหมายความว่าคนอื่นสามารถสร้างขึ้นบนความสำเร็จของคุณ และทำให้สูงขึ้นอีกขั้นหนึ่ง นั่นควรเป็นหนทางในชีวิตของคุณ

พระคัมภีร์บอกเราเกี่ยวกับโยเซฟ ซึ่งถูกนำตัวไปยังบ้านของโปติฟาร์เพื่อไปเป็นทาส อย่างไรก็ดี เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขา ทุกสิ่งที่เขาทำจึงจำเริญขึ้น เขาจำเริญและมีประสิทธิผล เมื่อโปติฟาร์เจ้านายของเขาเห็นสิ่งนี้ จึงได้ตั้งโยเซฟให้ดูแลกิจการภายในบ้านของเข้าทั้งหมด โปติฟาร์ตระหนักว่าโยเซฟได้รับพระพรที่จะทำให้เกิดผลซึ่งคงอยู่ถาวร

การเจิมนั้นอยู่บนชีวิตของคุณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทำให้ทุกสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยม จงตระหนักถึงความจริงนี้ ทุกสิ่งที่คุณต้องทำควรจะประสบความสำเร็จ เพราะว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้า และคุณถูกตกแต่งไว้เพื่อการดี เอเฟซัส 2:10 กล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดี ซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เรากระทำ” มีบางสิ่งเกี่ยวกับคุณที่ทำให้ทุกกิจกรรมซึ่งถูกมอบหมายให้กับคุณประสบความสำเร็จ ความสำเร็จและความยอดเยี่ยมนั้นอยู่ในธรรมชาติวิญญาณของคุณ เป็นมรดกของคุณในพระคริสต์

ดังนั้น จงออกผลต่อไป มีชัยชนะต่อไป คงไว้ซึ่งประสิทธิผล ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตาม สร้างความแตกต่าง ความยอดเยี่ยมของโยเซฟไม่ได้ถูกค้นพบตอนที่เขาเป็นเจ้านาย แต่ถูกค้นพบตอนที่เขาเป็นทาส เขากลายมาเป็นเจ้านายเนื่องจากประสิทธิผลของเขา พระวิญญาณของพระเจ้าภายในคุณทำให้คุณมีประสิทธิภาพและได้ผลดี “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน…” (กิจการ 1:8) คุณถูกเจิมไว้เพื่อมีชัยชนะ และทำให้ทุกสิ่งเกิดผล คุณถูกเจิมไม่เพียงเพื่อให้เกิดผลเท่านั้น แต่เพื่อให้ผลนั้นคงอยู่ถาวร สรรเสริญพระเจ้า!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความสามารถภายในข้าพระองค์ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ ทำให้ผลนั้นคงอยู่และพิเศษ! พระองค์ได้ตระเตรียมและตั้งข้าพระองค์ไว้เพื่อชีวิตที่เกิดผล ข้าพระองค์มีประสิทธิภาพในการงาน ธุรกิจ การรับใช้ และในทุกส่วนของชีวิต ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 22:29; สุภาษิต 13:4


Comments are closed