เสาร์ ที่ 20 ตุลาคม 2018

ได้รับการเจิมเพื่อรู้ความจริง
ANOINTED TO KNOW THE TRUTH

ลูกทั้งหลายเอ๋ย บัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่พวกท่านได้ยินได้ฟังมาว่าศัตรูของพระคริสต์จะมา เดี๋ยวนี้ศัตรูของพระคริสต์จำนวนมากก็มาแล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแล้ว …แต่พวกท่านได้รับการชโลมจากพระองค์ผู้บริสุทธิ์แล้ว และท่านก็รู้ทุกสิ่ง (1 ยอห์น 2:18-20)

     พระคัมภีร์เปิดเผยให้เห็นว่าในวันสุดท้ายจะมีศัตรูของพระคริสต์หลายคนที่จะมาในชื่อของตนเองด้วยหลักข้อเชื่อเท็จ หลักข้อเชื่อเท็จคือการบิดเบือนความจริงซึ่งตั้งใจที่จะหลอกลวงและล่อลวงผู้คนให้ออกห่างจากข่าวประเสริฐที่แท้จริงของพระคริสต์

อย่างไรก็ตามในฐานะบุตรของพระเจ้า ถึงแม้ว่าจะมีศัตรูของพระคริสต์, นักเทศน์เทียมเท็จ และครูสอนเท็จอยู่ ก็ไม่มีความแตกต่างอะไรต่อเรา คุณไม่สามารถถูกหลอกลวงได้ 1 ยอห์น 4:3-4 กล่าวว่า “และวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซู วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์ ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมา และขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้ว ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้า และชนะพวกเขาแล้ว เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลก” เขาเหล่านั้นหมายถึงศัตรูของพระคริสต์, ผู้เผยพระวจนะเท็จและครูสอนเท็จ คุณได้ชนะพวกเขาแล้ว

หัวใจและความคิดของคุณได้รับการเจิมให้รู้จักความจริง เนื่องจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่ในคุณ คุณสามารถบอกได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกและแยกแยะคำสอนที่ถูกต้องของข่าวประเสริฐออกจากหลักข้อเชื่อที่ผิด คุณมีความรู้ความเข้าใจในความลึกลับและความลับของแผ่นดินของพระเจ้า ไม่มีใครสามารถซัดคุณไปซัดคุณมาโดยลมของหลักข้อเชื่อต่างๆ ได้ คุณรู้และตัดสินความจริง

1 ยอห์น 2:27 บอกกับเราว่า “ส่วนท่านทั้งหลาย การชโลมซึ่งท่านได้รับจากพระองค์นั้นก็ดำรงอยู่กับท่าน และไม่จำเป็นต้องมีใครสอนท่าน เพราะว่าการชโลมของพระองค์นั้นสอนท่านให้รู้ทุกสิ่ง และเป็นความจริง ไม่ใช่ความเท็จ การชโลมนั้นสอนพวกท่านแล้วอย่างไร ท่านจงอยู่ในพระองค์อย่างนั้น” พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคริสตจักร และเมื่อคุณได้ยินพระวจนะของพระเจ้า พระวิญญาณองค์เดียวกันในตัวคุณจะเป็นพยานกับวิญญาณของคุณว่าสิ่งที่คุณได้ยินคือความจริง นั่นเป็นสาเหตุที่คุณไม่สามารถหลุดจากความจริง เพราะมีความสามารถพิเศษจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้คุณรู้และช่วยคุณให้อยู่ในความจริง

ไว้วางใจในการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของคุณ นอกเหนือจากการช่วยคุณให้ตระหนักรู้ถึงหลักคำข้อเชื่อเท็จและหลักข้อเชื่อที่ต่อต้านพระคริสต์ พระองค์จะทำให้คุณเลือก, ตัดสินใจและลงทุนในชีวิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณสำหรับการเจิมพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้รับการเจิมเพื่อแยกแยะระหว่างความสว่างและความมืด และข้าพระองค์ฝังรากลึกในพระวจนะแห่งความจริง ข้าพระองค์ไม่สามารถถูกหลอกได้เพราะข้าพระองค์อยู่ในความสว่าง ในพระนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมอิสยาห์ 30:21; 1 ยอห์น 2:18-20


Comments are closed