วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2019

ได้รับการอวยพรมากเกินกว่าที่จะอยู่ด้านล่าง
Too Blessed To Be Under

“ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ให้ทุกสิ่งแก่เรา ที่จำเป็นต่อชีวิตและต่อการดำเนินตามทางพระเจ้า โดยการรู้จักพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกเราด้วยพระสิริและคุณธรรมของพระองค์เอง โดยสิ่งเหล่านี้พระองค์จึงได้ประทานพระสัญญาอันล้ำค่าและยิ่งใหญ่แก่เรา เพื่อว่าโดยพระสัญญาเหล่านี้ พวกท่านจะพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกอันเกิดจากความปรารถนาชั่ว และจะมีส่วนในพระลักษณะของพระเจ้า” (2 เปโตร 1:3-4)

     คริสเตียนบางคนทูลขอบางสิ่งจากพระเจ้าตลอดเวลาในการอธิษฐาน ไม่ว่าพวกเขาจะป่วยแล้วขอการรักษาโรค หรือพวกเขาต้องการพระพรทางการเงิน แต่ถ้าพวกเขาศึกษาพระคำของพระเจ้าและรับไว้ในหัวใจอย่างแท้จริง ชีวิตของพวกเขาจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง

พระเจ้าทรงเลือกคุณให้เป็นผู้ช่วย นั่นคือเป็นพระพรแก่ผู้อื่น พระองค์ไม่เคยตั้งใจให้คุณ “ต้องการ” หรือทูลขอสิ่งใดจากพระองค์ พระองค์ได้ประทานทุกสิ่งให้แก่คุณแล้ว เราอ่านในข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรา เป็นเรื่องที่วิเศษมากที่มีการอัศจรรย์แห่งการจัดเตรียมทางการเงิน แต่การอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์อย่างมากจนคุณไม่ตระหนักถึงความขัดสนหรือสิ่งที่ต้องการเลยล่ะ?

นั่นคือสถานภาพและทรัพย์สินของเราในพระคริสต์! เราเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ (โรม 8:17) 1 โครินธ์ 3:21 กล่าวว่า “…เพราะว่าทุกสิ่งเป็นของท่านทั้งหลาย…” อ่าน 2 โครินธ์ 9:8 ฉบับ AMPC และเห็นความปรารถนาของพระเจ้าสำหรับคุณ ซึ่งกล่าวว่า “พระเจ้าสามารถทำให้พระคุณ (ความโปรดปรานและพระพรฝ่ายโลก) ทุกอย่างมาถึงท่านทั้งหลายอย่างเหลือล้น เพื่อว่าท่านจะมีทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอในทุกสถานการณ์ [ครอบครองเพียงพอจนไม่ต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุน และได้รับการตกแต่งอย่างอุดมสมบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างและการบริจาคเพื่อการกุศล]”

ทันทีที่คุณพูดว่า “ใช่” ต่อข้อพระคัมภีร์ที่เราพึ่งอ่านไป คุณก็จะมีความคิดใหม่และดำเนินชีวิตที่สูงขึ้นในพระคริสต์ มีชีวิตที่ไปเกินกว่าการรักษาโรค นั่นคือสุขภาพของพระเจ้า นั่นคือชีวิตที่เรามีในพระคริสต์ คุณเกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้

จงเข้าใจว่าคุณเป็นใครในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ นั่นคุณได้รับพระพรมากเกินกว่าที่จะอยู่ด้านล่าง! โลกนี้เป็นของคุณอย่างแท้จริง ดังนั้นจงปฏิเสธชีวิตแบบขอทาน ทำไมคุณจึงควรขอให้พระเจ้าประทานบางสิ่งบางอย่างให้แก่คุณจากโลกนี้ซึ่งพระองค์ได้อวยพรให้แก่คุณแล้ว?

คุณได้เปรียบ! แทนที่จะแสวงหาพระพร จงตระหนักรู้และเข้าใจว่าคุณเป็นพงศ์พันธุ์ของอับราฮัม และคุณได้รับพระพรเพื่อเป็นพรให้แก่โลก “สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรค์สถานโดยพระคริสต์” ขอพระสิริจงมีแด่พระนามของพระองค์ตลอดไป!

คำอธิษฐาน

     ฉันได้รับการอวยพรด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างในสวรรค์สถานในพระเยซูคริสต์ ทุกสิ่งเป็นของฉัน และฉันอวยพรแก่โลกของฉันด้วยความมั่งคั่งที่ไม่อาจหยั่งรู้ได้ของพระคริสต์และข่าวประเสริฐของพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: เอเฟซัส 1:2-3; กาลาเทีย 6:9-10; ฟีเลโมน 1:6


Comments are closed