อังคาร ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015

ได้รับการอภัย
Obtain Forgiveness

“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น” (1 ยอห์น 1:9)

    พระคัมภีร์ได้บอกเราในเอเฟซัส 1:3 ว่าพระเจ้าได้อวยพระพรเราด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณในสวรรค์สถานในพระคริสต์ การยกบาปเป็นพระพรฝ่ายวิญญาณอย่างหนึ่งที่เราได้รับในพระเยซูคริสต์ พระเจ้าได้มอบการไถ่บาปให้กับคุณแล้ว สิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณทำคือรับเอาการอภัยบาปนั้นเมื่อคุณต้องการ เพียงแต่รับเอา นี่เป็นสิ่งที่แตกต่างจากการขอพระเจ้าให้ยกโทษสำหรับความบาป คุณไม่จำเป็นต้องขอโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับการทำผิดเดิม รับเอาการยกโทษของพระองค์ซึ่งเป็นการแสดงออกความเชื่อของคุณ

แปลคำว่า “ยกบาป” จากภาษากรีกคำว่า “Aphiemi” ซึ่งมีความหมายว่า ปล่อยหรือมีอิสรภาพ ดังนั้นจุดสนใจของพระบิดาคืออิสรภาพของคุณจากความบาป โดยสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าอิสรภาพจากการผูกมัดของความบาป แต่อิสรภาพจากการทำบาป คุณถูกนำออกจากการผูกมัดของความบาปและความมืดเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าแล้วเมื่อคุณบังเกิดใหม่ คุณได้รับการประกาศว่าพ้นผิดและมีอิสระ

กิจการ 26:17-18 บอกเราต่อไปถึงความคิดของพระเจ้าเกี่ยวกับการอภัยบาป พระเจ้าได้ให้ข้อความแก่อาจารย์เปาโลไปถึงชนต่างชาติเพื่อเปิดตาของเขา “…เพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่าง และจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้า เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขา และให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรา” สังเกตข้อความที่ขีดเส้นใต้ “ได้รับ” มาจากภาษากรีกคือคำว่า “lambano” ซึ่งหมายความว่า “ครอบครองเป็นเจ้าของ” คือนำเอาบางอย่างมาเป็นของตัวเอง

เหมือนกับที่คุณไม่ต้องขอมรดกของคุณในพระคริสต์ เพราะว่าเป็นของคุณแล้ว การอภัยบาปยังเป็นของคุณในพระกิตติคุณอีกด้วย แนวทางเดียวกันกับที่คุณได้รับมรดกคือการที่คุณได้รับการอภัยบาป เพราะว่าในข้อที่เราได้อ่านไปกล่าวว่า “…เพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขา และให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลาย ซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรา”

ถ้าคุณทำความผิดบางอย่าง แทนที่จะสงสัยว่าจะต้องทำอะไร และคิดว่าพระเจ้าจะยกโทษให้คุณหรือไม่ รับเอา (“lambano”) การอภัยบาป กล่าวว่า “พระบิดา ข้าพระองค์ตระหนักว่าสิ่งที่ข้าพระองค์ทำเป็นสิ่งที่ผิด และข้าพระองค์รับเอาการอภัยบาปในนามของพระเยซู”

คำอธิษฐาน
    พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระโลหิตของพระเยซูที่ให้ความรอดและการปลดปล่อยจากความบาปแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยินดีเพราะรู้ว่าความบาปไม่มีอำนาจเหนือข้าพระองค์อีก เพราะว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อข้าพระองค์ และถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อการชำระบาปของข้าพระองค์ จึงรับเอาความบาปและการลงโทษแทนทั้งหมดเดี๋ยวนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 4:16; 1 ยอห์น 2:1


Comments are closed