เสาร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2018

ได้รับการนำโดยพระปัญญา
BE GUIDED BY WISDOM

โดยความเชื่อ เมื่อโมเสสโตแล้ว ท่านไม่ยอมให้ใครเรียกท่านว่า เป็นบุตรของธิดากษัตริย์ฟาโรห์ ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าแทนการเริงสำราญชั่วคราวในบาป (ฮีบรู 11:24-25)

     ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเรามีประโยชน์มาก นั่นคือโมเสสเลือกที่จะรับการกดขี่ข่มเหงกับคนของพระเจ้าในอียิปต์มากกว่าที่จะได้รับความพึงพอใจจากโลกชั่วขณะหนึ่ง นั่นคือจุดแห่งการตัดสินใจในชีวิตของเขา และเขาได้รับการนำโดยพระปัญญาของพระเจ้าเพื่อให้เลือกอย่างถูกต้อง เขายกย่องการถูกตำหนิเพื่อพระคริสต์มากกว่าทรัพย์สมบัติในอียิปต์ (ฮีบรู 11:26)

โมเสสได้พิจารณาสิ่งที่เขาจะได้รับจากพระเจ้าสำหรับการเลือกนั้น ซึ่งเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่โลกสามารถให้ได้ โปรดจำไว้ว่าอียิปต์เป็นสัญลักษณ์ของโลก นั่นคือโลกและทุกสิ่งที่มันเป็นตัวแทน นอกจากนี้โมเสสยังได้รับการฝึกฝนในพระราชวังเพื่อเป็นฟาโรห์ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ “งดงาม” ที่สุดในโลกในเวลานั้น เขาคงจะได้เป็นฟาโรห์ ถ้าเขายังอยู่ในอียิปต์ต่อไป แต่เขาก็ไม่ยอมให้สิ่งนั้นมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขา

หลายครั้งที่คริสเตียนบางคนปรารถนาโลกและความพึงพอใจของมันพยายามที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่พวกเขาได้ถูกตัดขาดหรือแยกออกมาแล้ว คุณไม่ได้เป็นของโลกนี้ คุณต้องปฏิเสธที่จะยอมให้ตัวเองพัวพันกับความมืดและระบบที่ล้มเหลวของโลกนี้ การได้รับการนำออกจากโลกเข้าไปในพระคริสต์ อย่าไปจากพระคริสต์เข้าไปในโลก มันเป็นสิ่งต้องห้าม ยกตัวอย่างเช่นการได้เป็นผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐ การลาออกหรือการไปจากการเป็นผู้รับใช้ของข่าวประเสริฐเข้าสู่ธุรกิจหรือการเมืองเป็นสิ่งที่น่าอับอาย

โมเสสได้รับการฝึกฝนในศิลปะและความรู้ด้านการศึกษาในประเทศอียิปต์ทั้งหมด แต่เมื่อพระเจ้าต้องการเขา เขาก็วางสิ่งเหล่านั้นไว้ทั้งหมดและรับพันธกิจในการเป็นผู้ปลดปล่อยคนของพระเจ้า เปาโลทำสิ่งเดียวกัน เขากล่าวว่า “ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าถือว่าทุกสิ่งเป็นการขาดทุน เพราะเหตุคุณค่าอันสูงยิ่งของการได้รู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้ายอมขาดทุนทุกอย่าง และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนเศษขยะเพื่อว่าข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์เป็นกำไร” (ฟิลิปปี 3: 8) ดังนั้นจงให้พระปัญญาของพระเจ้าทรงนำคุณให้คงอยู่ในเส้นทางที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน

     พระบิดาในสวรรค์ที่รัก ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับพระปัญญาของพระองค์ซึ่งข้าพระองค์ทำการอยู่ เพราะว่าพระคริสต์ทรงเป็นสติปัญญาของข้าพระองค์ พระปัญญานี้ปรากฏอยู่ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ แม้แต่ในสิ่งที่ข้าพระองค์เลือก ข้าพระองค์ไม่ได้ตัดสินใจอย่างโง่เขลา พระปัญญาถูกได้ยินในคำพูดของข้าพระองค์และถูกพบเห็นในการกระทำของข้าพระองค์ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติมสุภาษิต 4:5-7; 2 ทิโมธี 3:14-15


Comments are closed