พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2019

ได้รับการทำให้สมบูรณ์แบบในความชอบธรรม
Perfected In Righteousness

“และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์…” (เอเฟซัส 4:11-12)

     ความชอบธรรมของเรามาจากพระเจ้า ดังนั้นจึงสมบูรณ์แบบ เราไม่ต้องทำให้ตัวเองมีคุณสมบัติด้วยตนเอง พระเยซูคริสต์ได้ทรงทำให้เรามีคุณสมบัติต่อพระพักตร์พระบิดาที่จะกลายเป็นผู้ร่วมส่วนในธรรมชาติของพระเจ้า ที่จะกลายป็นผู้ร่วมส่วนในความชอบธรรมของพระองค์ 2 โครินธ์ 5:21 กล่าวว่า “พระเจ้าทรงทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาป เพราะเห็นแก่เรา เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์” ช่างเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจอะไรเช่นนี้!

น่าเศร้าที่คริสเตียนบางคนยังไม่เข้าใจในสิ่งนี้ ดังนั้นพวกเขาจึงเห็นว่าตนเองไม่ชอบธรรมและไม่สมบูรณ์แบบ แต่ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณก็เป็นธรรมิกชน และคุณสมบูรณ์แบบ เพราะผู้ที่ให้กำเนิดคุณนั้นสมบูรณ์แบบ ฮีบรู 10:14 กล่าวว่า “โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียว พระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไป” โคโลสี 2:10 กล่าวว่า “และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ ผู้ทรงเป็นศีรษะเหนือภูตผีที่ครอบครองและภูตผีที่มีอำนาจทั้งหมด” คำว่า “ครบบริบูรณ์” หมายถึง สมบูรณ์แบบ คุณสมบูรณ์แบบในพระองค์ พระคริสต์คือความสมบูรณ์แบบของคุณ

คุณอาจต้องการถามว่า “ข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราไม่ได้แนะนำว่าธรรมิกชนนั้นไม่สมบูรณ์แบบ เพราะพูดถึง “การทำให้ธรรมิกชนสมบูรณ์แบบไม่ใช่หรือ?” ไม่ใช่ ข้อนั้นไม่ได้หมายถึงการทำให้ธรรมิกชนดีขึ้นและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น แต่หมายถึงการทำให้เป็นผู้ใหญ่หรือวุฒิภาวะของธรรมิกชน หมายถึงการเตรียมหรือฝึกอบรมธรรมิกชนเพื่องานรับใช้

คิดเกี่ยวกับสิ่งนี้ เมื่อเด็กเกิดมา เด็กคนนั้นเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนพ่อแม่ จากนั้นเด็กก็จะเติบโตโดยการกินอาหารที่เหมาะสม เด็กจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรม และถูกเตรียมด้วยความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง แม้ว่าเด็กจะเป็นมนุษย์อย่างเต็มที่ จนกว่าเด็กจะเติบโตขึ้น เขาก็ไม่สามารถทำสิ่งต่างๆ ที่มนุษย์ทำได้ เพราะเขายังไม่ได้รับการเตรียมด้วยข้อมูล ความเฉลียวฉลาด และความเข้มแข็งที่จำเป็นในการทำงาน นั่นคือสิ่งที่อัครทูตเปาโลความหมายถึง “การทำให้ธรรมิกชนสมบูรณ์แบบ”

เมื่อคุณได้รับพระคำของพระเจ้าเข้าสู่วิญญาณของคุณ คุณก็กำลังถูกเตรียมที่จะทำหน้าที่และทำงานรับใช้ คุณกำลังได้รับการฝึกฝนในชีวิตของความชอบธรรม ความชอบธรรมของพระเจ้าอยู่ในวิญญาณของคุณ แต่ผ่านทางพระคำ คุณจะมีทักษะมากขึ้นในหลักข้อเชื่อ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ความชอบธรรมของคุณในพระคริสต์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ และด้วยความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ฉันได้ครอบครองในชีวิต ช่างเป็นความสุขอะไรเช่นนี้ที่ได้แสดงออกถึงความชอบธรรมของพระองค์และเกิดผลแห่งความชอบธรรมเพื่อพระสิริของพระนามของพระองค์! สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 64:6; เอเฟซัส 2:8


Comments are closed