เสาร์ ที่ 15 เมษายน 2017
ได้รับการตกแต่งเหมือนกับพระเยซู
Glorified Just Like Jesus

“ความรักของเราจึงสมบูรณ์ในข้อนี้ เพื่อเราจะมีความมั่นใจในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร เราในโลกนี้ก็เป็นเช่นนั้น” (1 ยอห์น 4:17)

    พระเยซูคริสต์ทรงเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระบิดา พระลักษณะของพระองค์ (ฮีบรู 1:3) และนั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้สร้างให้เราเป็น เราเป็นรัศมีแห่งพระสิริของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นเช่นไร – พระสิริของพระบิดา – เราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) พระเยซูตรัสว่า “เกียรติซึ่งพระองค์ประทานแก่ข้าพระองค์นั้น ข้าพระองค์มอบให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังเช่นพระองค์กับข้าพระองค์” (ยอห์น 17:22) สิ่งนี้เป็นสิ่งพิเศษ เพียงแต่คุณดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความรู้นี้!

2 โครินธ์ 3:18 อธิบายถึงเรื่องนี้มากขึ้น ให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้าเป็นกระจก “แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์โดยมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณ” กระจกสะท้อนทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้ามัน ถ้าคุณยืนอยู่ตรงหน้ากระจก คุณจะเห็นเงาสะท้อนของตัวเอง พระคำของพระเจ้าเป็นกระจก และภาพของคุณที่พระคำสะท้อนออกมาเรียกว่า “พระสิริของพระเจ้า” นั่นคือสิ่งที่คุณเป็นจริงๆ!

สิ่งที่เราได้อ่านเจอในยอห์น 17:22 คือการที่พระเจ้าถือกระจกสำหรับคุณที่จะเห็นว่าคุณเป็นผู้รับพระสิริของพระองค์ คุณได้รับการตกแต่งให้เหมือนพระเยซู เมื่อพระเยซูทรงดำเนินบนโลกนี้ พระองค์เดินอย่างมีสง่าราศี พระองค์มีชีวิตและสำแดงพระสิริของพระเจ้า พระองค์เดินบนน้ำ พูดกับลมและคลื่นในทะเล ทรงทำให้คนหูหนวกได้ยิน คนตาบอดมองเห็น คนเป็นง่อยเดินได้ และแม้แต่คนตายให้ฟื้นขึ้น เรามีความสามารถเดียวกันภายในเราในการทำสิ่งเดียวกันนี้ เพราะว่าพระวิญญาณองค์เดียวกันนั้นที่เป็นพลังของพระเยซู ทรงสถิตภายในเราวันนี้

สิ่งนี้ทำให้คุณเคลื่อนออกจากการเป็นคนธรรมดาทั่วไป คุณเป็นผู้รับส่วนในสภาพของพระเจ้า คุณเป็นผู้แจกจ่ายความชอบธรรม ความรัก สติปัญญา พระเมตตา และพระคุณของพระเจ้า พระเจ้าทรงเลือกคุณให้เป็นคนที่สำแดงคำสรรเสริญของพระองค์ และสำแดงพระสิริของพระองค์ในโลกนี้ “แต่พวกท่านเป็นพงศ์พันธุ์ที่ทรงเลือกสรร เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า เพื่อให้พวกท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระสิริของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยืนยันว่าชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสำแดงสติปัญญา และพระคำของพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ได้รับการสำแดงออก และเป็นที่ประจักษ์ภายในข้าพระองค์ พระองค์ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นแสงสว่างในโลกที่มืดมิดนี้ และแสงสว่างของข้าพระองค์ส่องไปทุกที่ ข้าพระองค์มีผลกระทบแก่โลกของข้าพระองค์ด้วยความชอบธรรม สติปัญญา และความรักของพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 1:1-3; 1 ยอห์น 4:17; 2 โครินธ์ 3:18


Comments are closed