วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013

ได้รับการชำระเพื่อครอบครอง
Justified To Reign

“เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั้นคนเดียว เป็นเหตุให้ความตายครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

    ความชอบธรรรมซึ่งปราศจากธรรมบัญญัติ คือความชอบธรรมที่มาโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ (โรม 3:21, 22) ความชอบธรรมนั้นที่ได้ประทานให้กับคุณในฐานะบุตรของพระเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทำของคุณ ในสิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำ แต่โดยพระคุณของพระเจ้า! เอเฟซัส 2:9 กล่าวว่า “ความรอดนั้นจะเนื่องด้วยการกระทำก็หามิได้เพื่อมิให้คนหนึ่งคนใดอวดได้” ดังนั้นจึงเปล่าประโยชน์ที่จะทำให้พระเจ้าประทับใจโดย “การงาน” ของคุณ

กิจการ 13:39 บอกเราว่า “และโดยพระองค์นั้น ทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยพระราชบัญญัติของโมเสส” หมายความว่าถ้าคุณเชื่อในพระเยซู คุณได้ถูกนับว่าเป็นคนชอบธรรมแล้ว และประกาศว่าไร้ซึ่งความผิด สิ่งที่ไม่สามารถสำเร็จได้โดยการรักษาพระบัญญัติ บัดนี้ได้ถูกทำให้สมบูรณ์โดยความเชื่อของพระคริสต์ โรม 4:24-25 กล่าวว่า “แต่สำหรับพวกเราด้วย จะทรงถือว่าเราเป็นคนชอบธรรม คือเราที่เชื่อวางใจในพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฟื้นขึ้นจากความตาย คือพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้เพราะการละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม” นี่คือการประกาศถึงความบริสุทธิ์อย่างเป็นทางการ พระเยซูได้ถูกนำไปถึงความตายเพื่อความผิดของคุณ และถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อการถูกตัดสินให้พ้นโทษของคุณ คุณได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าไม่ผิด พระเจ้าได้ทรงปรับโทษคุณในสิ่งผิดอันใด เพราะว่าสำหรับพระองค์แล้ว คุณไม่เคยบาป สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างไร?

เหตุผลเป็นเพราะว่า โดยบังเกิดใหม่นั้น คุณเป็นคนใหม่แล้ว ด้วยชีวิตและธรรมชาติของพระเจ้า ไม่มีอดีต 2 โครินธ์ 5:17 กล่าวว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งเก่าๆก็ล่วงไป ดูเถิด สิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” คุณมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ เป็นชีวิตที่เกิดใหม่ (โรม 6:4) คุณได้รับการชำระโดยความเชื่อ ครอบครองและปกครองในชีวิต “…คนทั้งหลายที่รับพระคุณอันไพบูลย์และรับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็จะดำรงชีวิตและครอบครองโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์” (โรม 5:17)

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ บังเกิดใหม่ด้วยชีวิตที่เป็นขึ้นมา! ข้าพเจ้ารับเอาความชอบธรรมที่มาโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ ที่ซึ่งข้าพเจ้าได้รับการชำระเพื่อที่จะครองครอบและปกครองในชีวิต ข้าพเจ้าเดินในแสงสว่างของชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตระหนักถึงสิทธิที่จะยืนกับพระเจ้า โดยได้รับพระคุณอันมากมาย และของประทานแห่งความชอบธรรม

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:1; โรม 3:20-24


Comments are closed