วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม
ได้รับการจัดหาไว้มากเกินพอทุก ๆ วัน
More Than Enough Supply-Every day

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์ในวันนี้” (มัทธิว 6:11)

     ข้อพระคัมภีร์ข้างบนเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบคำอธิษฐานที่พระเยซูมอบให้กับพวกสาวกของพระองค์ก่อนที่พระราชกิจแห่งการทรงไถ่ของพระองค์จะสำเร็จ ความคิดในคำอธิษฐานนั้นที่ไม่ได้สนับสนุนว่าในพระทัยของพระเจ้ามีพระพรสำหรับคุณทุกวัน แต่มีการจัดหาที่มากเกินพอสำหรับคุณทุกๆวัน

พระเจ้าไม่ใช่แค่ “จัดเตรียม” พระองค์จัดหา พระองค์ไม่ใช่แค่จัดเตรียมสิ่งที่คุณจำเป็นเท่านั้น พระองค์จัดหาทุกสิ่งที่คุณต้องการ หมายความว่ามีการไหลเข้าสู่ชีวิตของคุณอย่างต่อเนื่อง พระองค์ต้องการให้คุณมีไม่เพียงเพื่อตัวคุณเอง แต่เพียงพอที่จะช่วยเหลือผู้อื่น ดังนั้นสำหรับทุกวันในปฏิทินของพระเจ้าและในแผนและโครงสร้างของสิ่งต่างๆ ของพระเจ้า มีพระพรสำหรับคุณ มีการจัดหาเตรียมไว้สำหรับคุณ

สดุดี 68:19 กล่าวว่า “สาธุการแด่องค์เจ้านาย ผู้ทรงประทานผลประโยชน์ให้แก่เราทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา เสลาห์” คุณจำเป็นต้องอยู่ในสถานะแห่งความคาดหวัง เราแต่ละคนมีบัญชีสวรรค์ แต่คุณเห็นไหมว่าพวกเราหลายคนไม่เคยถอนเงินออกมาจากบัญชีของเราเลย และจึงมีการสะสมความมั่งคั่งไว้ในชื่อของคุณ คุณสามารถเรียกเอาการจัดหาของคุณออกมาได้ในขณะนี้ ฮาเลลูยา!

พระเยซูตรัสว่า “ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูก เมื่อเขาขอขนมปัง? หรือให้งูเมื่อลูกขอปลา?” (มัทธิว 7:9-10) หลังจากนั้นพระองค์ก็สรุปว่า “เพราะฉะนั้น ถ้าพวกท่านเองผู้เป็นคนบาป ยังรู้จักให้ของดีแก่ลูกของตน ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ จะประทานสิ่งดีแก่พวกที่ขอต่อพระองค์?” (มัทธิว 7:11)

ตั้งแต่เป็นคริสเตียนบางคนไม่เคยครอบครองสิ่งที่เป็นของพวกเขาเลย พวกเขากิน “อาหารประจำวัน” ที่เหลือที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ซึ่งพวกเขาไม่เคยครอบครอง ตลอดเวลาเหล่านั้นพวกเขาร้องทูลต่อพระเจ้าเพื่อจัดเตรียมเงินสำหรับค่าเช่าของพวกเขา หรือเพื่อสิ่งหนึ่ง หรืออื่นๆ มีการจัดหาจากสวรรค์เตรียมไว้สำหรับพวกเขามากกว่าความจำเป็นเร่งด่วน แต่พวกเขาไม่รู้

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มต้นถอนออกจากบัญชีสวรรค์ของคุณ อย่างไร? ผ่านทางการกล่าวยืนยันด้วยความเชื่อของคุณ นั่นคือการกล่าวพระคำของคุณ! คุณป่าวประกาศว่า “ฉันปฏิเสธที่จะขาดแคลนหรือล้มละลาย มีการจัดหาจากสวรรค์ให้กับฉันทุกวัน ฉันมีการจัดหาที่เหนือธรรมชาติ และฉันเดินในความอุดมสมบูรณ์” ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     สาธุการแด่องค์เจ้านาย ผู้ทรงประทานผลประโยชน์ให้แก่เราทุกวัน พระเจ้าผู้ทรงเป็นความรอดของเรา! วันนี้มีการไหลล้นของความโปรดปรานและความอุดมสมบูรณ์สำหรับฉันและฉันได้ครอบครอง ฉันจะไม่มีวันล้มละลายในชีวิตของฉัน เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงจัดหาทุกสิ่งที่ฉันต้องการสำหรับชีวิตและในทางของพระเจ้าตามความมั่งคั่งแห่งพระสิริของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 9:8; ฟิลิปปี 4:19; สดุดี 23:1-2


Comments are closed