จันทร์ ที่ 29 มกราคม 2018
ได้รับการกำหนดเพื่อพระสิริและความยอดเยี่ยม
Predestined For Glory And Excellence

“เพราะว่าผู้หนึ่งผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยู่แล้ว ผู้นั้นพระองค์ได้ทรงตั้งไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก ยิ่งกว่านั้นบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตั้งไว้นั้น พระองค์ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั้น พระองค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วย” (โรม 8:29-30)

   พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์กาล ดังนั้นจึงทรงทราบอนาคต สิ่งที่เราเรียกว่าอนาคตนั้นไม่ได้เป็นอนาคตสำหรับพระองค์แต่เป็นอดีต พระองค์ทรงทราบทุกสิ่งเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้แล้ว และสามารถช่วยคุณให้สามารถแก้ข้อผิดพลาดที่คุณจะทำ ถ้าคุณขอพระองค์ วันพรุ่งนี้ของคุณไม่ได้เป็นที่ประหลาดใจสำหรับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่นิรันดร์กาล “ก่อนที่ภูเขาทั้งหลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาล” (สดุดี 90:2)

พระคำกล่าวว่าพระองค์ทรงทราบล่วงหน้า และทรงกำหนดคุณให้เป็นเหมือนกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซู พระองค์ได้วางแผนการชีวิตของคุณไว้เพื่อพระสิริและความยอดเยี่ยม ดูในสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเยเรมีย์ “เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าที่ในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาติ” (เยเรมีย์ 1:5) นี่ไม่ใช่สำหรับเยเรมีย์เท่านั้น พระเจ้าทรงทราบว่าคุณกำลังจะมา และทรงวางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อคุณที่จะดำเนินไปในทางที่ได้ทรงกำหนดไว้แล้ว

เอเฟซัส 2:10 กล่าวว่า “เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ ที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น” การกำหนดล่วงหน้านั้นกำลังทำงานอยู่ภายในคุณ พระเจ้าได้วางแผนการที่เฉพาะไว้สำหรับชีวิตของคุณ และขณะที่คุณกำลังสามัคคีธรรมกับพระองค์ผ่านทางพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะทรงนำคุณไปในทางแห่งวิถีชีวิตของคุณในพระองค์

1 เปโตร 2:9 กล่าวว่า “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้สำแดงพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” คุณได้รับการทรงเรียก กำหนดไว้เพื่อชีวิตแห่งพระสิริและความยอดเยี่ยม ไม่ใช่ความเจ็บป่วย ความอ่อนแอ ความยากจน หรือความพ่ายแพ้ ชีวิตที่สูงส่งในพระคริสต์นั้นเป็นของคุณ คุณไม่ใช่คนที่ไม่มีค่า ชีวิตของคุณเป็นชีวิตเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ฮาเลลูยา!

คำอธิษฐาน

   ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงกำหนดให้ช้าพระองค์มีชีวิตแห่งพระสิริ พระคุณ และความโปรดปราน ข้าพระองค์กำลังเดินในทางที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นทางของข้าพระองค์ไม่มีพลาด ข้าพระองค์มีชัยชนะตลอดทาง เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าทรงสถิตในข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้ในความชอบธรรม ประทานสติปัญญาแก่ข้าพระองค์เพื่อให้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ทุกเวลา ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 ทิโมธี 1:8-9; 1 ยอห์น 4:17


Comments are closed