เสาร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2016

ได้ความรู้ฝ่ายวิญญาณ
Get Spiritual Knowledge

“ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าเสียด้วย” (โฮเชยา 4:6)

    ส่วนที่ขีดเส้นใต้ในข้อพระคำตอนต้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก พระเจ้ากำลังตรัส และพระองค์ตรัสว่า “ประชาชนของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้” พูดอีกนัยหนึ่งก็คือเหตุผลที่หลายคนไม่ก้าวหน้า ถูกลงโทษ ตกต่ำ ก็เพราะขาดความรู้ อย่างไรก็ดี เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะของความรู้ที่พระองค์กำลังกล่าวถึง นั่นคือความรู้ในสิ่งฝ่ายวิญญาณ การสำแดงความรู้จากพระเจ้า

การไม่รู้พระคำของพระเจ้าคือผู้ทำลาย อิสยาห์ 5:13 กล่าวว่า “เพราะฉะนั้นชนชาติของเรา จึงตกไปเป็นเชลยเพราะขาดความรู้ ผู้มีเกียรติของเขาก็หิวแย่ และมวลชนของเขาก็แห้งผากไปเพราะความกระหาย” ในฐานะลูกของพระเจ้า คุณจะต้องลงทุนและแสวงหาพระคำของพระเจ้า โฮเชยา 6:3 กล่าวว่า “ให้เรารู้จัก ให้เราพยายามรู้จักพระเจ้า…” คุณสามารถก้าวหน้า เพิ่มพูน และจำเริญขึ้นรอบด้านได้โดยผ่านความรู้จากพระคำของพระเจ้าเท่านั้น

2 เปโตร 1:2 กล่าวว่า “ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลาย โดยซาบซึ้งในพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ทางเดียวที่พระคุณและสันติสุขจะทวีคูณขึ้นในชีวิตของคุณได้นั้น ก็โดยผ่านทางพระคำของพระเจ้า ดังนั้นคุณจะต้องให้เวลาและความสนใจกับพระคำในชีวิตของคุณ คริสเตียนบางคนสะสมวีดีโอ หนังสือ นิตยสารทางโลกมากมาย พวกเขาใส่ความคิดของเขาด้วยสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลา แต่วิญญาณของพวกเขาขาดพระคำของพระเจ้า ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาดำเนินชีวิตแบบเฉื่อยชาฝ่ายวิญญาณและพ่ายแพ้ในชีวิต

ให้อาหารกับวิญญาณของคุณด้วยพระคำ ถ้าคุณต้องการเห็นพระสิริของพระเจ้าในชีวิตของคุณ คุณจะต้องเติมเต็มวิญญาณของคุณด้วยพระคำ ความเป็นอิสรภาพฝ่ายวิญญาณและพระพรของพระเจ้าที่คุณจะได้รับในชีวิตของคุณนั้นขึ้นอยู่กับความรู้ของพระเจ้าที่คุณมีในวิญญาณของคุณ ยิ่งคุณมีความรู้ฝ่ายวิญญาณและนำไปใช้น้อยเพียงใด พระพรฝ่ายวิญญาณที่จะไหลผ่านคุณก็จะน้อยมากเท่านั้น คุณต้องการพระคำในคุณ ที่จะช่วยคุณ และทำให้คุณมีชีวิตเหนือระบบของโลกนี้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ตั้งหัวใจและวิญญาณของข้าพระองค์บนพระคำของพระองค์ และดำเนินชีวิตตามนั้น! พระคำของพระองค์เป็นชีวิตของข้าพระองค์ และเป็นที่ค้ำชูข้าพระองค์ และเหมือนกับกวางที่กระเสือกกระสนหาน้ำ วิญญาณของข้าพระองค์ก็หิวกระหายและแสวงหาพระคำของพระองค์เช่นเดียวกัน ซึ่งข้าพระองค์ยกย่องและมีความยินดีมากกว่าอาหารฝ่ายร่างกาย พระคำของพระองค์ภายในข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์มีชัยชนะ จำเริญขึ้นอย่างต่อเนื่องไปสู่ชีวิตที่สูงกว่า ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 3:16; สุภาษิต 8:10; โคโลสี 1:9


Comments are closed