วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2013

ไข่มุกอันล้ำค่าของพระองค์
His Pearl Of Great Price

“แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้ได้พบแล้วก็กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิ่งซึ่งเขามีอยู่แล้วไปซื้อนานั้น” (มัทธิว 13:44)

    พระเยซูได้เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับขุมทรัพย์ ที่ชายคนหนึ่งพบในทุ่งนา และขายทุกสิ่งเพื่อไปซื้อที่นั้น สังเกตว่าพระเยซูไม่ได้บอกว่าชายคนนั้นไปซื้อขุมทรัพย์นั้น แต่เขาได้ซื้อพื้นที่ซึ่งมีขุมทรัพย์อยู่ ขุมทรัพย์ก็คือคริสตจักร และตามคำอุปมาของพระเยซูในเรื่องผู้หว่านเมล็ด ทุ่งนานั้นคือโลกนี้ (มัทธิว 13:38) พระคัมภีร์กล่าวไว้ใน 1 โครินธ์ 6:20 และ 1 โครินธ์ 7:23 ว่าเราถูกซื้อด้วยราคา เราคือขุมทรัพย์ของทุ่งนาที่พระเยซูได้ซื้อ

พระเยซูยังได้เปรียบเทียบอาณาจักรเหมือนกับพ่อค้าที่กำลังตามหาไข่มุกอันล้ำค่า “อีกประการหนึ่ง แผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี และเมื่อได้พบไข่มุกเม็ดหนึ่งมีค่ามาก ก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้น” (มัทธิว 13:45-46) เรา (คริสตจักร) คือไข่มุกราคาแพงนั้น เราเป็นสิ่งที่พระองค์ซื้อ เป็นสิ่งพิเศษ “แต่ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ เพื่อให้ท่านทั้งหลายประกาศพระบารมีของพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์” (1 เปโตร 2:9)

คุณค่าของเราต่อพระองค์ได้ปรากฏในราคาที่พระองค์ต้องจ่ายสำหรับความรอดของเรา “ท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงไถ่ท่านทั้งหลายออกจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่าน มิใช่ไถ่ไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระคริสต์ ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่าง” (1 เปโตร 1:18-19) มีคนที่ชอบบอกเราว่าเราไม่ได้พิเศษอะไรมากมาย แม้แต่บางครั้งในคริสตจักร มีบางคนที่เป็นพยานถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทำบางอย่างในชีวิตของพวกเขาแล้วพูดว่า “พระเจ้าได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับฉัน และนั่นไม่ใช่เพราะว่าฉันพิเศษอะไร…” พวกเขาคิดว่าพวกเขากำลังมีความถ่อมใจเมื่อพูดเช่นนั้น แต่พวกเขากำลังขาดความเข้าใจอยู่ เราเป็นคนพิเศษ คิดดูว่าเราได้ถูกซื้อโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์

คุณมีคุณค่าเท่ากับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ให้มองดูตัวคุณเองเช่นนั้น ดำเนินชีวิตทุกวันด้วยการตระหนักว่าคุณเป็นคนพิเศษของพระเจ้า! ความตระหนักนั้นจะเป็นแรงผลักดันให้มีความกล้าและความมั่นใจมากขึ้นในวิญญาณของคุณ ทันใดนั้นคุณจะตะหนักได้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้ หรือดีเกินไปสำหรับคุณ คิด พูด และดำเนินชีวิตเหมือนคนที่รู้ถึงคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองต่อพระเจ้า คุณเป็นไข่มุกอันล้ำค่าของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ เพื่อความงดงามและสง่าราศี! ข้าพระองค์ตระหนักว่าข้าพระองค์เป็นสมบัติและไข่มุกอันล้ำค่าของพระองค์ ถูกตบแต่งเพื่อการงานที่ดี ข้าพระองค์สำแดงออกถึงสิ่งดีอันอัศจรรย์ของพระองค์ และสำแดงความดีและความสมบูรณ์ของพระองค์ในวันนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 135:4; เอเฟซัส 2:10; เฉลยธรรมบัญญัติ 14:2; ทิตัส 2:13-14


Comments are closed