ศุกร์ ที่ 21 ตุลาคม 2016

ให้เกียรติแก่ผู้ที่สมควรได้รับ
Give Honour To Whom It Is Due

“บุตรทั้งหลาย จงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง “จงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้า” นี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกับด้วย “เพื่อเจ้าจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาวบนแผ่นดินโลก” (เอเฟซัส 6:1-3)

    โดยหลักแล้วการให้เกียรติหมายความถึงการแสดงความเคารพต่อกันและกัน หมายความว่าการยกย่องให้เกียรติ และยังหมายถึงการเลือกที่จะให้ความสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่น ข้อพระคำตอนต้นเป็นการกำชับลูกในการให้เกียรติแก่พ่อแม่ เมื่อคุณให้เกียรติพ่อแม่ พระเจ้ากล่าวว่าคุณจะไปดีมาดีและมีอายุยืนยาว นั่นหมายความว่าพระเจ้าจะทรงดูแลคุณเป็นพิเศษบนโลกนี้ และทำให้แน่ใจว่าคุณจะมีชีวิตที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่

มีหลายคนที่กำลังหางานทำ และไม่ได้รับคำตอบ และพวกเขาก็ไม่มีความคิดในการเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ทุกสิ่งเป็นไปไม่ดีเลยสำหรับพวกเขา เป็นไปได้ที่พวกเขาอาจจะไม่ได้ให้เกียรติแก่บิดามารดาของพวกเขา หรือคนที่พระเจ้าได้วางไว้เหนือพวกเขา

คุณเป็นหนี้พ่อแม่หรือผู้ที่เลี้ยงดูคุณให้เติบโตขึ้นมา คุณเป็นหนี้พวกเขา และเป็นหนี้ที่คุณจะต้องจ่าย 1 ทิโมธี 5:4 กล่าวว่า “ถ้าแม่ม่ายคนไหนมีลูกหรือหลาน ก็ให้เขาทั้งหลายเรียนรู้การทำหน้าที่ในทางพระเจ้าต่อครอบครัวของตนก่อน และให้ตอบแทนคุณบิดามารดา เพราะว่าการกระทำเช่นนี้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า” การจ่ายหนี้นั้นก็โดยการให้เกียรติพวกเขา และตอบแทนพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ยังมีบทสรุปอีกอย่างหนึ่งสำหรับความจริงในข้อนี้ ในพระคัมภีร์ใหม่ เมื่อพระเจ้าตรัสว่าให้เราให้เกียรติบิดามารดาของเรา พระองค์ไม่ได้กล่าวถึงพ่อแม่ฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ยังหมายถึงพ่อแม่ฝ่ายวิญญาณด้วย พ่อแม่ฝ่ายวิญญาณของคุณคือผู้ที่ได้เลี้ยงดูคุณให้เติบโตขึ้นมาในความเชื่อ พระคัมภีร์กล่าวว่า “เพราะว่าในพระคริสต์ถึงแม้ท่านทั้งหลายมีผู้ดูแลสักหมื่นคน แต่ท่านก็มีบิดาเพียงคนเดียว เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ ข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดพวกท่านโดยข่าวประเสริฐ” (1 โครินธ์ 4:15)

มีคนที่เริ่มต้นได้ดีในคริสตจักร แต่ต่อมากลายเป็นคนที่ไม่ยอมใครในบ้านของพระเจ้า พวกเขามาที่คริสตจักรเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการ พูดต่อว่าผู้นำในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติ คนเช่นนั้นไม่ได้กำลังให้เกียรติแก่ผู้ที่สมควรได้รับเกียรติ จงให้เกียรติแก่ผู้ที่มีสิทธิอำนาจเหนือคุณ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในแผ่นดินของพระเจ้า เพราะว่าความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของคุณเชื่อมต่อกับสิ่งนี้ “จงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลาย เพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงาน จงให้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความชื่นชมยินดี ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลย”
(ฮีบรู 13:17)

คำอธิษฐาน

    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนข้าพระองค์ถึงการให้เกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ได้ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งผู้เลี้ยงดูและดูแลข้าพระองค์ในทางแห่งความจริงและความชอบธรรม ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรมากมายในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์กำลังก้าวหน้าไปในสง่าราศีที่เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มาระโก 12:14-17; 1 ทิโมธี 5:4; 1 เปโตร 2:17


Comments are closed