เสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2015

ให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้า
Honouring God’s Ministers

“พี่น้องทั้งหลาย เราขอวิงวอนท่านให้นับถือคนที่ทำงานอยู่ในพวกท่าน ซึ่งปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า และตักเตือนท่าน จงเคารพและรักเขาให้มากเพราะงานที่เขาได้กระทำ จงอยู่อย่างสงบสุขด้วยกัน” (1 เธสะโลนิกา 5:12-13)

    มีความจริงในพระคำของพระเจ้าสำหรับเราที่จะค้นพบและใช้ในชีวิตส่วนตัวของเรา ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่มีทางเดินในพระพรที่มากับสิ่งเหล่านั้น สิ่งหนึ่งก็คือการให้เกียรติแก่ผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เหนือคุณ และเป็นผู้ที่รับผิดชอบสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณ

อย่างไรก็ตาม เพราะการขาดความเข้าใจในพระคำ บางคนรู้สึกถูกต่อว่าเมื่อเราทำบางสิ่งในสติปัญญาของพระเจ้า ในการให้เกียรติผู้รับใช้ของพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น เมื่อคนของพระเจ้าเดินเข้าไปในที่แห่งหนึ่งและมีคนยืนขึ้นให้เกียรติและความเคารพ บางคนพูดโพล่งออกมาว่า “ทำไมทุกคนถึงต้องยืนขึ้น เขาเป็นพระเยซูหรือ?” ไม่ใช่ เขาไม่ใช่พระเยซู แต่เขาเป็นตัวแทนของพระองค์

ให้เข้าใจว่าในการเคารพผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเหตุผลที่ถ้อยคำ คำสอน และพระพรที่เขาให้นั้นคงอยู่กับคุณ ไม่น่าแปลกที่พระเยซูตรัสไว้ในมัทธิว 10:40-41 “ผู้ที่รับท่านทั้งหลายก็รับเรา และผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ที่ทรงใช้เรามา ผู้ที่รับผู้เผยพระวจนะ เพราะเป็นผู้เผยพระวจนะ ก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้เผยพระวจนะพึงได้รับ และผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเป็นผู้ชอบธรรม ก็จะได้บำเหน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมพึงได้รับ” ดังนั้นจงฉลาดที่จะรู้ว่าเมื่อไรที่คุณควรให้เกียรติคนของพระเจ้า คุณไม่ได้ทำให้กับคนๆ หนึ่ง แต่เพื่อพระเจ้า

ถ้าคนในโลกนี้จะยืนขึ้นเพื่อให้เกียรติ เมื่อประธานาธิบดีของประเทศ ที่พวกเขาเลือกให้รับตำแหน่ง เดินเข้ามา ทำไมถึงจะต้องบ่นในการที่เกียรติเดียวกันนั้นได้ให้กับคนที่ถูกส่งมาโดยพระเจ้า? นั่นเป็นการไม่พอใจพระเจ้าโดยไม่รู้ตัว คนของพระเจ้านั้นไม่เหมือนกับประธานาธิบดีของประเทศใด เป็นผู้ที่ได้รับหน้าที่ในการเสริมกำลัง หนุนใจ และเสริมสร้างคนของพระเจ้าด้วยพระคำ ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติอย่างยิ่ง 1 ทิโมธี 5:17 กล่าวว่า “จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เทศนาและสั่งสอน”

1 ยอห์น 5:1 “ผู้ใดเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระคริสต์ ผู้นั้นก็เกิดจากพระเจ้า และผู้ใดรักพระองค์ผู้ทรงให้กำเนิด ผู้นั้นก็รักคนที่เกิดจากพระองค์ด้วย” ถ้าคุณรักพระเยซู คุณจะรักคนที่พระองค์ทรงส่งมาด้วยเช่นกัน อย่าร่วมกับผู้ที่ชอบเยาะเย้ย ในการใส่ร้ายหรือโกรธผู้ที่พระเจ้าได้ส่งไปเพื่ออวยพรและสร้างคุณด้วยพระคำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงความสำคัญของการให้เกียรติแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งและเสริมสร้างข้าพระองค์ฝ่ายวิญญาณ ข้าพระองค์แสดงความรักและการเคารพแด่พระองค์ในขณะที่ข้าพระองค์ให้เกียรติและเชื่อฟังคำแนะนำของพวกเขา เพื่อพระพรของพระองค์จะอยู่เหนือข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 13:7; 1 โครินธ์ 15:33


Comments are closed