อังคารที่ 15 มกราคม 2013

ให้สัญญาณของความเชื่อเปิดอยู่
Keep The Switch Of Faith Turned On

“เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าตกใจหรือคร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า” (โยชูวา 1:9)

การที่คุณมีประสบการณ์กับช่วงเวลาแห่งการทดลองไม่ได้หมายความว่าคุณพ่ายแพ้ ความจริงก็คือว่าการทดสอบและการทดลองนั้นคือกระดานดีดสำหรับการเลื่อนขั้นของคุณ ตรงข้ามกับที่หลายคนคิด มันเป็นพระพรเมื่อคุณต้องเผชิญกับการทดสอบ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมพระคัมภีร์จึงกล่าวว่า “ดูก่อนพี่น้องของข้าพเจ้า เมื่อท่านทั้งหลายประสบความทุกข์ยากลำบากต่างๆ ก็จงถือว่าเป็นเรื่องน่ายินดี” (ยากอบ 1:2)
ให้คุณตัดสินใจว่าตลอดทั้งปีนี้ ไม่ว่าความท้าทายเช่นไรจะเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณจะยืนมั่นคงอยู่บนพระคำ ให้ความเชื่อของคุณเติบโตขึ้นโดยพระคำของพระเจ้า เพื่อว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม คุณจะชนะเสมอ ความเชื่อของคุณคือชัยชนะที่จะสามารถเอาชนะโลกนี้ได้ ดังนั้นจงอย่ายอมให้สิ่งที่คุณได้ยินหรือเห็นด้วยตาฝ่ายร่างกายของคุณทำให้คุณเสียกำลังใจ และเริ่มต้นพูดความกลัวออกมา ยืนหยัดอยู่และพูดชัยชนะของคุณอย่างต่อเนื่อง
คริสเตียนบางคนเสียขวัญและยอมให้ความกลัวยึดเขาไว้ เมื่อเวลาที่เลวร้ายมาถึง อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าความคิดที่ไม่ดีหรือภาพที่ศัตรูจะใส่เข้ามาในความคิดของคุณคืออะไรก็ตาม จงปฏิเสธที่จะกลัว และปฏิเสธที่จะพูดในแง่ลบ ทำอย่างที่คาเลบและโยชูวาได้ทำ จากผู้สอดแนมทั้งสิบสองคนที่โมเสสส่งไปสอดแนมที่คานาอัน มีเพียงสองคนที่ยืนหยัดและพูดเกี่ยวกับยักษ์เหล่านั้นว่า “ขอแต่อย่าให้พวกเรากบฏต่อพระเจ้าเท่านั้น อย่ากลัวชาวแผ่นดินนั้น เพราะเขาทั้งหลายเป็นขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิ์ของเขาก็ศูนย์ไปแล้ว พระเจ้าสถิตฝ่ายเรา อย่ากลัวเขาเลย” (กันดารวิถี 14:9) นั่นคือเสียงแห่งความเชื่อ และความเชื่อคือสิ่งที่จะประทานชัยชนะให้กับคุณ
พระเยซูทรงตรัสไว้ในมาระโก 9:23 ว่า “ถ้าช่วยได้’ น่ะหรือ ใครเชื่อก็ทำให้ได้ทุกสิ่ง” จงอย่ายอมแพ้ ให้สัญญาณความเชื่อเปิดอยู่ เพราะว่าความเชื่อไม่เคยล้มเหลว ถ้อยคำแห่งความเชื่อของคุณ ในฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะได้รับชัยชนะเสมอ เมื่อคุณพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ดีนัก จงอย่ากลัว อย่าหมดหวัง จงพูดถ้อยคำแห่งความเชื่อ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
ข้าพเจ้าคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ ความกลัว ความสงสัย และความไม่เชื่อ ไม่มีที่ในข้าพเจ้า เพราะว่าความเชื่อของข้าพเจ้าในพระเจ้า และในพระคำของพระองค์นั้นคือชัยชนะที่เอาชนะโลกนี้ ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะเสียกำลังใจเพราะว่าผู้ที่อยู่ภายในข้าพเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้!

ศึกษาเพิ่มเติม: โคโลสี 2:6-7; มาระโก 11:23


Comments are closed