วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม
ให้พระเยซูเป็นทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ
Let Jesus Be All That Matters To You

“เพราะพระเจ้าทรงเรียกพวกท่านเพื่อจุดประสงค์นี้ เพราะว่าพระคริสต์ทรงทนทุกข์เพื่อพวกท่าน พระองค์ทรงวางแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์” (1 เปโตร 2:21)

     พระเยซูเจ้าควรเป็นแบบอย่างของคุณในทุกสิ่ง จงเลียนแบบพระองค์ในทุกสิ่ง จงตัดสินใจในเรื่องนี้ จงเดินในความรัก นั่นคือเดินในพระคำของพระเจ้าเหมือนกับพระองค์เมื่อพระองค์เดินบนแผ่นดินโลก จงคิดเหมือนพระองค์ จงพูดเหมือนพระองค์ จงปฏิบัติตัวเหมือนพระองค์ จงพูดพระคำของพระองค์ จงใช้คำพูดของพระองค์ จงพูดภาษาของพระองค์ จงตัดสินใจแบบนี้

จงรักษาความคิดของพระเยซูไว้ในความคิดของคุณ นั่นคือคิดถึงพระองค์ จงใคร่ครวญพระคำของพระองค์และพูดคุยเกี่ยวกับพระองค์ จงป่าวประกาศความรักที่มีต่อพระองค์และพูดถึงเรื่องนี้ จงรีบให้คนอื่นรู้ว่าคุณรักพระองค์มากขนาดไหนด้วยความพร้อมที่จะทำตามพระคำของพระองค์ จงเร่าร้อนเพื่อพระองค์ จงเติมเชื้อไฟที่อยู่ภายในคุณเพื่อให้คุณมีไฟเพื่อพระเยซูคริสต์ตลอดเวลา ทำไมสิ่งนี้ถึงสำคัญมาก?

เพราะในสวรรค์ไม่มีอะไรสำคัญนอกจากพระเยซู นี่คือผู้ที่ประทานชีวิตของพระองค์เพื่อเรา คือผู้ที่ตายเพื่อเรา พระองค์ให้ทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์กล่าวว่า “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้ คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตน” (ยอห์น 15:13) จงให้ความคิดของคุณแก่พระองค์ นั่นคือให้หัวใจของคุณแก่พระองค์ ให้ความสนใจของคุณแก่พระองค์ ถ้าคุณมอบหัวใจ ความรัก และทุกสิ่งของคุณให้กับพระองค์ พระองค์จะประทานความอิ่มเอมใจที่คุณไม่สามารถได้จากสิ่งอื่น พระองค์จะประทานฤทธิ์อำนาจเหนือการต่อสู้ดิ้นรนของคุณ นั่นคือฤทธิ์อำนาจเหนือบาป ฤทธิ์อำนาจที่จะทำให้พระองค์พอพระทัยและดำเนินชีวิตเพื่อพระองค์

ทุกสิ่งในจักรวาลเป็นเรื่องของพระเยซู พระองค์เป็นศูนย์รวมแห่งความรักของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงสำแดงพระองค์เองและความรักของพระองค์ในและผ่านทางพระเยซู ทุกสิ่งที่พระบิดาทรงเป็นและกระทำนั้นถูกห่อไว้รอบพระเยซู นี่คือเหตุผลที่คุณต้องรักพระเยซูด้วยสุดหัวใจของคุณและมอบทุกอย่างให้แก่พระองค์ จงให้ความรักและความทุ่มเทของคุณต่อพระองค์ถูกเปิดเผยสำแดงในลักษณะชีวิตของคุณ นั่นคือในคำพูด การกระทำ และการตัดสินใจของคุณ จงให้พระองค์เป็นทุกสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ และพระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณไม่ใช่แค่งดงาม แต่เป็นทั้งหมดที่พระองค์ทรงลิขิตให้เป็น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันถูกตรึงร่วมกับพระคริสต์แล้ว ฉันเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในฉัน ชีวิตซึ่งฉันดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ฉันดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักฉัน และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อฉัน ความทะเยอทะยานในชีวิตของฉันคือการเป็นทุกอย่างที่พระองค์ต้องการให้ฉันเป็น ด้วยการดำเนินชีวิตให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยและวัตถุประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อฉัน อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟิลิปปี 3:17; ยอห์น 13:15; 1 โครินธ์ 11:1; เอเฟซัส 5:1-2


Comments are closed