ศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2012

ให้พระองค์ยิ่งใหญ่ขึ้นในชีวิตของคุณ
Let Him Increase In Your Life

“ท่านที่มีเจ้าสาวนั่นแหละคือเจ้าบ่าว สหายของเจ้าบ่าวที่ยืนฟังเจ้าบ่าวก็ชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง เมื่อได้ยินเสียงของเจ้าบ่าว ฉะนั้นความปีติยินดีของข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ยมแล้ว พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” (ยอห์น 3:29-30)

ยอห์นผู้ให้บัพติสมาได้กล่าวประโยคที่ยอดเยี่ยมในข้อพระคัมภีร์ตอนต้นเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ สาวกบางคนของยอห์นได้นำรายงานมายังยอห์นว่า พระเยซูกำลังให้บัพติสมาและนำคนมาเชื่อมากกว่ายอห์น พวกเขากล่าวกับท่านว่า “…อาจารย์เจ้าข้า ท่านที่อยู่กับอาจารย์ที่ฟากแม่น้ำจอร์แดนข้างตะวันออก ผู้ที่อาจารย์เป็นพยานถึงนั้น นี่แน่ะ ท่านผู้นั้นให้บัพติศมา และผู้คนต่างก็พากันไปหาท่าน” (ยอห์น 3:26) ก่อนหน้านี้ สาวกเหล่านี้ได้เกี่ยวข้องกับการโต้เถียงกับพวกยิวเกี่ยวกับคำถามของความบริสุทธิ์ พวกเขาต้องการที่จะรู้จากยอห์นว่าการให้บัพติสมาของใครถูกต้อง
โดยการตอบคำถามของพวกเขา ยอห์นกล่าวว่า “…ไม่มีมนุษย์ผู้ใดได้รับสิ่งใดเลย นอกจากที่พระเจ้าทรงประทานจากสวรรค์ให้เขา ท่านทั้งหลายเองก็ได้เป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าได้พูดว่า ข้าพเจ้ามิใช่พระคริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาให้นำเสด็จพระองค์” (ยอห์น 3:27-28) เขายังกล่าวต่อไปอีกว่า “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง” ยอห์นผู้ให้บัพติสมาเป็นตัวอย่างของความถ่อมใจที่แท้จริงในการเดินของเรากับพระเจ้า
เมื่อคุณต้อนรับพระคริสต์เข้าสู่จิตใจของคุณ และคุณเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์จะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น และคุณจะต้องด้อยลง น้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระองค์จะต้องเพิ่มขึ้นในชีวิตของคุณ และความต้องการของคุณจะต้องถูกกลืนโดยน้ำพระทัยของพระองค์! ความปรารถนาของคุณจะต้องถูกกลืนโดยความปรารถนาของพระองค์ ไม่เช่นนั้นคุณก็จะมีประสบการณ์กับความเครียด ความล้มเหลว และความยากลำบากเดิมๆที่คนในโลกนี้ต้องเผชิญ นี่ควรจะเป็นส่วนสำคัญที่ต้องสนใจและใคร่ครวญในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนี้
ยกตัวอย่างถ้าหากมีนิสัยบาปบางอย่างในชีวิตของคุณที่คุณยังต่อสู้ในการที่จะเลิก นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำลังบอกกับคุณ “บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางของเรา” (สุภาษิต 23:26) มอบหัวใจ ความคิด ร่างกาย และความรู้สึกของคุณให้กับพระองค์ ให้พระองค์ยิ่งใหญ่ขึ้นและคุณด้อยลง พระคัมภีร์กล่าวไว้ในโคโลสี 1:27 ว่า “…พระคริสต์ทรงสถิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรี…” หลายคนในพวกเรามีประสบการณ์ชีวิตของพระคริสต์ในวิญญาณของเรา แต่พระองค์ยังทรงต้องการที่จะครอบครองเหนือจิตใจและร่างกายของคุณด้วย
คุณจะเติบโตในการเดินของชีวิตคริสเตียนได้เร็วเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมต่อพระคำของพระเจ้ามากเท่าใด ยิ่งคุณให้พระคำครอบครองเหนือชีวิตของคุณมากขึ้นและเปิดเผยพระคริสต์ในคุณ ความยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณก็จะมีมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นจงตัดสินใจในวันนี้ที่จะให้พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ขึ้น โดยการให้พระคำของพระองค์เต็มล้นอยู่ในชีวิตของคุณ

คำอธิษฐาน
ข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมจำนนหัวใจ วิญญาณและร่างกาย ทั้งสิ้นต่อพระองค์ และขอที่น้ำพระทัยของพระองค์จะสำเร็จในข้าพระองค์และผ่านทางข้าพระองค์ในวันนี้และตลอดไป ครอบครองและควบคุมเหนือชีวิตของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 8:14; กาลาเทีย 2:20


Comments are closed