อาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

ให้พระองค์ยกระดับสายตาของคุณ
Let Him Lift Your Vision

“…เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว ก่อนที่ทรงรับท่านขึ้นไปนั้น มีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า” (ฮีบรู 11:5)

    การเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเคล็ดลับของชีวิตแห่งความสำเร็จที่สมบูรณ์และไม่มีขีดจำกัด เมื่อคุณเดินกับพระองค์ พระองค์ทรงยกระดับสายตาของคุณและทำให้คุณมองเห็นเหมือนอย่างพระเจ้า คุณจะเห็นสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นซึ่งคนอื่นมองไม่เห็น คุณจะพบตัวคุณเองดำเนินชีวิตในโลกที่โลกนี้ไม่คิดว่ามีจริง เป็นสถานที่แห่งความมหัศจรรย์และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

พระคำแสดงให้เราเห็นบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคุณเดินกับพระวิญญาณ คุณถูกรับขึ้นไป! สายตาของคุณถูกยกให้สูงขึ้น พระคำกล่าวว่า “…เพราะเอโนคมีความเชื่อ ฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้ว…” (ฮีบรู 11:5) เหมือนอย่างเอโนค คุณสามารถเดินกับพระวิญญาณของพระเจ้าและมีประสบการกับฤทธิ์เดชของพระองค์ที่คุณจะไม่ต้อง “เห็น” ความตาย ซึ่งไม่ใช่การหยุดชีวิตฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นโรคภัยไข้เจ็บ ความพ่ายแพ้ การทำลาย ความล้มเหลว ความเชื่องช้า และการถอยหลัง แต่คุณจะมองเห็นและมีประสบการณ์กับชีวิตที่มีสันติสุข ความรุ่งเรือง ความดี พระคุณ ชัยชนะ และความสำเร็จเท่านั้น

มอบตัวคุณเองให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้พระองค์ยกระดับสายตาของคุณ ให้พระองค์นำคุณขึ้นไปเหนือระดับของโลกนี้เข้าสู่โลกของพระวิญญาณของพระเจ้า ที่ซึ่งสายตาของคุณจะถูกเปิดออกเพื่อเห็นความจริงแห่งอาณาจักรของพระเจ้า ที่ซึ่งทุกสิ่งเป็นไปได้ คุณได้รับความได้เปรียบเมื่อคุณมองเห็นด้วยตาฝ่ายวิญญาณ สิ่งซึ่งคนอื่นไม่สามารถมองเห็นได้

ชีวิตเป็นเรื่องของชัยชนะภายใน เป็นเรื่องของสิ่งที่คุณสามารถมองเห็น สัมผัส และเข้าใจด้วยวิญญาณของคุณ เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการมองเห็นความเป็นจริง นี่คือเหตุผลในการที่คุณเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำให้แน่ใจว่าคุณพูดภาษาแปลกๆ อย่างร้อนรน และสม่ำเสมอ เพราะว่าจะทำให้วิญญาณของคุณพร้อมในการได้ยินพระเจ้าและมองเห็นในระดับของพระองค์ ซึ่งจะทำให้ชีวิตของคุณถูกส่งขึ้นไปให้สูงในระดับแห่งพระสิริของพระองค์

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเดินใกล้ชิดกับพระวิญญาณของพระเจ้า และข้าพเจ้าถูกยกขึ้นทันทีโดยพระองค์เข้าสู่โลกของชีวิตที่สูงกว่าและเต็มด้วยสง่าราศี สูงเหนือความตาย ความพ่ายแพ้ การทำลาย ความเจ็บป่วย ความยากจน และความล้มเหลว สายตาแห่งความเข้าใจของข้าพเจ้าถูกทำให้สว่างขึ้น ข้าพเจ้ามองเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น และข้าพเจ้าได้รับฤทธิ์เดชที่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 13:14; 1 โครินธ์ 14:4


Comments are closed