ศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2016

ให้พระองค์นำคุณ
Let Him Lead You

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย ” (กาลาเทีย 5:25)

    การเดินในพระวิญญาณคือการเดินในแสงสว่างแห่งพระคำของพระเจ้า เมื่อคุณเดินในพระวิญญาณ ไม่ว่าความรู้สึกของคุณจะบอกอะไรกับคุณ คุณจะสามารถแยกแยะทางที่พระเจ้าต้องการให้คุณไปได้ หลายคนดำเนินชีวิตในความไม่แน่นอน แต่ในฐานะลูกของพระเจ้า พระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของคุณเพื่อนำทางคุณ พระองค์นำคุณในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า อยู่ห่างจากความพ่ายแพ้ ความล้มเหลว และทุกสิ่งที่ทำร้าย

เรียนรู้จักที่จะดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ ยอห์นบอกว่าเราควรที่จะเดินในแสงสว่างดังเช่นที่พระองค์ทรงสถิตในแสงสว่าง (1 ยอห์น 1:7) และพระเยซูตรัสว่า “เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืด แต่จะมีความสว่างแห่งชีวิต” (ยอห์น 8:12) ในการติดตามพระเยซูนั้นคือการเดินตามสิ่งที่พระคำได้กล่าวไว้ คือการเดินในทิศทางของพระวิญญาณของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณ ให้พระองค์นำคุณ ในการงานของคุณพระองค์สามารถบอกคุณว่าควรทำอะไร เช่นเดียวกับครอบครัวของคุณ สุขภาพ การเงิน และส่วนอื่นๆ ในชีวิตของคุณ สิ่งที่คุณต้องทำทั้งหมดคือยอมจำนนต่อพระองค์

พระองค์ทรงเป็นที่ป้องกันสำหรับคุณ พระองค์เป็นโล่ของคุณ พระองค์เป็นการหนุนใจและเป็นกำลังของคุณ พระองค์ทรงเป็นความสามารถของคุณ คริสเตียนที่มีชีวิตเต็มไปด้วยการดิ้นรนมีปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญ พวกเขายังไม่ได้ยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองทั้งหมดในชีวิตของพวกเขา คุณได้ถูกนำเข้าสู่ชีวิตพิเศษแห่งการพักผ่อน, สง่าราศี, ความเป็นไปได้ที่ไม่มีขีดจำกัด และชัยชนะ เมื่อคุณบังเกิดใหม่ และผู้ที่นำคุณไปในทางที่พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับคุณให้เดินไปนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์

เมื่อพระองค์ควบคุมชีวิตของคุณ สถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ ก็จะเป็นไปได้ด้วยดีสำหรับคุณ พระองค์จะนำการปกป้องมาเหนือชีวิตของคุณ พระองค์จะทำให้คุณเติบโตเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ มีพระคุณมากขึ้น มีความเชื่อมากขึ้น และมีความยิ่งใหญ่มากขึ้น จงไว้วางใจในพระองค์ด้วยชีวิตของคุณ มอบการแสวงหาในชีวิตของคุณให้แก่พระองค์ และพระองค์จะนำคุณผ่านไปอย่างมีชัยชนะ เป็นความยินดีของพระองค์สำหรับคุณที่จะมีความสำเร็จและมีชีวิตแห่งชัยชนะทุกวัน

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงแสดงให้ข้าพระองค์เห็นทางแห่งชีวิต ที่ข้าพระองค์มีสง่าราศี ความอุดมสมบูรณ์ สุขภาพ สันติสุข และการเติมเต็ม ข้าพระองค์เดินในแสงสว่าง เพราะพระคำของพระองค์เป็นโคมไฟที่นำข้าพระองค์ และเป็นแสงสว่างให้แก่ทางของข้าพระองค์! ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อการทรงนำและการปกครองของพระวิญญาณของพระองค์เสมอ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 5:16; อิสยาห์ 58:11; โรม 8:14


Comments are closed