เสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2016

ให้พระองค์ควบคุมชีวิตของคุณ
Let Him Take Charge Of Your Life
“แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์เดช เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก” (กิจการ 1:8)

    มีคนที่ไม่ว่าพวกเขาจะปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้าด้วยชีวิตของพวกเขามากแค่ไหน พบตัวเองต้องต่อสู้สิ่งมากมายที่ทำให้พวกเขามีความโศกเศร้าในชีวิต เหตุผลในเรื่องนี้ชัดเจน นั่นก็คือพวกเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ หรือว่าพวกเขาไม่ได้ยอมจำนนต่อพระองค์ ถ้าพวกเขาต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของพวกเขาแล้ว พระองค์ยังไม่ได้เป็นผู้ควบคุมชีวิตของพวกเขา

ไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตของการเป็นคริสเตียนได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระองค์คือผู้ที่นำเอาฤทธิ์เดชของพระเจ้าเข้าสู่ชีวิตของคุณ เพื่อเสริมกำลังคุณ และสำหรับการที่คุณจะมีชีวิตเกิดผลในการเป็นคริสเตียน พระองค์สอนพระคำแก่คุณ เพื่อคุณจะสามารถรู้ถึงน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระเจ้า และเพื่อนำคุณให้มีชีวิตและทำให้พระประสงค์ในชีวิตของคุณสำเร็จในพระคริสต์

โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเป็นไปได้ของคุณไม่มีขีดจำกัด การสถิตอยู่ของพระองค์ในชีวิตของคุณจะทำให้คุณมีกำลัง ความร้อนรน การเกิดผล ความยอดเยี่ยม และความกล้าหาญ พระองค์ไม่ได้เป็นเพียงฤทธิ์เดชหรืออิทธิพลเท่านั้น พระองค์คือฤทธิ์เดชของพระเจ้า เป็นส่วนหนึ่งในตรีเอกานุภาพ ให้พระองค์ควบคุมชีวิตของคุณ และจะไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถทำได้ พระองค์ทรงเป็นผู้ช่วยและเป็นฤทธิ์เดชที่คุณต้องการสำหรับทุกสิ่ง พระองค์ให้ความสามารถแก่คุณเพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และความสามารถของพระเจ้าในการทำงานต่างๆ ให้สำเร็จได้ และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่สิ้นหวัง

เปาโลบอกว่า “ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า” (ฟีลิปปี 4:13) เขาทราบดีว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เขามีทุกสิ่งที่ต้องการในการมีชีวิตที่สูงกว่า และทำให้ลิขิตชีวิตของเขาในพระคริสต์สำเร็จ ไม่น่าแปลกใจในการยอมจำนนของเขาใน 2 โครินธ์ 3:5 “มิใช่เราจะคิดถือว่า สิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจากพระเจ้า”

จงมีความพอเพียงในความเพียงพอของพระเจ้า ยอมจำนนต่อพระองค์เพื่อให้พระองค์ทำงานผ่านทางคุณและเดินในคุณ และการดิ้นรนของคุณจะหมดสิ้นไป เมื่อพระองค์ควบคุมชีวิตของคุณ คุณจะมีประสบการณ์กับความสำเร็จ การเพิ่มพูน ความก้าวหน้า และชัยชนะเท่านั้น

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    พระเจ้าไม่ได้ประทานวิญญาณแห่งความกลัวแก่ข้าพเจ้า แต่เป็นวิญญาณแห่งฤทธิ์เดชและความรัก และการรู้จักบังคับตน! พระเจ้าทรงเป็นผู้ช่วยของข้าพเจ้าและความสามารถของข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า และเป็นความเพียงพอของข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าสามารถทำทุกสิ่งได้โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานผ่านข้าพเจ้าอย่างมาก ข้าพเจ้าเกิดผลในการสื่อสารและสำแดงความเชื่อของข้าพเจ้า สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม : เอเฟซัส 3:11-12; เฉลยธรรมบัญญัติ 31:6; 2 ทิโมธี 1:7


Comments are closed