พุธที่ 21 พฤศจิกายน 2012

ให้พระคำเข้ามา…
Let The Word In…

“การคลี่คลายพระวจนะของพระองค์ให้ความสว่าง ทั้งให้ความเข้าใจแก่คนรู้น้อย” (สดุดี 119:130)

        เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในจิตใจของคุณ ในวิญญาณของคุณ พระคำมีความสามารถที่จะบำรุงและสร้างวิญญาณ ร่างกายและทรัพย์สินของคุณขึ้น “บัดนี้ข้าพเจ้าฝากท่านไว้กับพระเจ้าและกับคำแห่งพระคุณของพระองค์ซึ่งสามารถก่อสร้างท่านขึ้นได้และให้ท่านมีมรดกด้วยกันกับบรรดาธรรมมิกชน” (กิจการ 20:32) ยิ่งกว่านั้นพระคำยังมีความสามารถที่จะล้าง ทำให้บริสุทธิ์ และชำระวิญญาณของคุณให้พ้นจากความกลัว ความสงสัย และความรู้สึกผิด
        เมื่อคุณยอมให้พระคำเข้ามาในใจของคุณ ความกลัวและความสงสัยก็จะมลายหายไป และความเชื่อจะเข้ามาแทนที่ พระคำในคุณจะให้ระบบความคิดกับคุณเกี่ยวกับความชอบธรรม และทำให้ความเข้มแข็งเข้ามาแทนที่ความอ่อนแอ ด้วยการเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงและฤทธิ์เดชแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ของพระคำ พระเยซูทรงตรัสว่า “พวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่าน” นี่หมายความว่าคุณสามารถมีประสบการณ์วันต่อวันถึงการรื้อฟื้นในชีวิตของคุณเมื่อคุณใส่พระคำของพระองค์เข้าสู่วิญญาณของคุณ พระคำในวิญญาณของคุณจะทำให้คุณเป็นตามสิ่งที่ได้กล่าวไว้ในพระคำ และทำให้คุณเดิบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์
        คริสเตียนบางคนพึงพอใจในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขาในลักษณะของระยะเวลาที่พวกเขาอยู่ในพระคริสต์ ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วก็ตาม แต่จนกว่าจิตใจของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ และพระคำของพระเจ้าได้ครอบครองวิญญาณของคุณ ชีวิตของคุณก็ยังจะอยู่ในความยากลำบากที่ไม่จำเป็น พระคำในวิญญาณของคุณคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและนำคุณจากระดับแห่งพระสิริไปสู่อีกระดับหนึ่ง
        สิ่งที่พระเจ้าแสวงหาที่จะประทานให้ชีวิตของคุณ ไม่ใช่การรักษา เงินทอง การงาน หรือสิ่งของที่คุณอาจจะขอจากพระองค์ สิ่งที่พระองค์แสวงหาที่จะประทานให้กับคุณก็คือพระคำของพระองค์ในวิญญาณของคุณ! พระองค์ทรงทราบว่าพระคำจะปลุกความเชื่อในวิญญาณของคุณและทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นเพื่อต่อสู้กับความยากลำบากในชีวิต จงวางจิตใจของคุณบนพระคำ ทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นการภาวนาของคุณเสมอ และคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระสิริสู่พระสิริ

คำอธิษฐาน
        ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์วันนี้สำหรับพระพรจากพระคำของพระองค์ และด้วยความยินดี ความเชื่อ และความถ่อมใจที่ข้าพระองค์ได้รับในวิญญาณของข้าพระองค์ในวันนี้ พระคำที่ฝังลงได้ช่วยวิญญาณของข้าพระองค์ และรักษาข้าพระองค์ให้ส่องสว่างในสายพระเนตรของพระองค์ ในสุขภาพและความรุ่งเรือง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 119:11; เอเฟซัส 5:26


Comments are closed