วันอาทิตย์ที่15 กันยายน 2019

ให้พระคำควบคุมคุณค่าของคุณ
The Word Control Your Values

“การเอาใจใส่เนื้อหนังก็คือความตาย และการเอาใจใส่พระวิญญาณ ก็คือชีวิตและสันติสุข” (โรม 8:6)

     เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงความคิดฝ่ายเนื้อหนัง มันไม่ได้หมายถึงความคิดที่เต็มไปด้วยความบาป ถึงแม้ว่าความคิดฝ่ายเนื้อหนังมีแนวโน้มที่จะทำบาป ความคิดฝ่ายเนื้อหนังหมายถึงความคิดที่ธรรมดา นั่นคือเป็นแค่ความเข้าใจของมนุษย์ แค่ชีวิตมนุษย์ธรรมดา

ถึงแม้ว่าจะบังเกิดใหม่แล้ว คนที่มีความคิดฝ่ายเนื้อหนังให้เหตุผลและและปฏิบัติตัวเหมือนมนุษย์ธรรมดา เขาดำเชีวิตตามประสาทสัมผัส เขาปรับตัวให้เข้ากับและเป็นห่วงในเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ของเนื้อหนัง พระคำและความเป็นจริงฝ่ายวิญญาณของแผ่นดินของพระเจ้าแทบจะไม่ได้รับความสนใจจากเขาเลย

ตอนนี้พระคัมภีร์บอกเราว่าการดำเนินชีวิตแบบนั้นเป็นปฏิปักษ์ต่อพระเจ้า (โรม 8:7) หมายความว่าคริสเตียนฝ่ายเนื้อหนังเดินขัดกับวัตถุประสงค์ของพระเจ้า เขาไม่ได้ถูกปกครองหรืออยู่ภายใต้พระคำของพระเจ้า ซึ่งเป็นสภาพที่นำไปสู่ความตาย นั่นคือแยกออกจากทุกสิ่งที่เป็นพระคุณและเป็นของพระเจ้า! ทำไมในโลกนี้จึงควรมีคนที่ดำเนินชีวิตในระดับต่ำแบบนี้?

จงถูกปกครองด้วยพระวิญญาณและถูกควบคุมด้วยพระคำ จงปฏิเสธที่จะถูกกระตุ้นด้วยและถูกดึงดูดด้วยสิ่งต่างๆ ที่เป็นเนื้อหนัง พระคัมภีร์กล่าวว่า “…คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ก็สนใจในสิ่งซึ่งเป็นของเนื้อหนัง…” (โรม 8:5) อะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณตื่นเต้น? จงระลึกว่าทรัพย์สมบัติของมนุษย์อยู่ที่ไหน หัวใจของเขาก็อยู่ที่นั่นด้วย

คุณดำเนินตามพระวิญญาณ ถ้าความรัก เวลา และพลังงานของคุณมุ่งไปที่สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ พระกิตติคุณของพระองค์ และชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่เรา ดังนั้นจงให้พระคำของพระเจ้าควบคุมคุณค่าของคุณ ความคิดของคุณ ความคิดเห็น ทางเลือก และการตัดสินใจของคุณ

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันไม่หวั่นไหวโดยสิ่งที่ฉันรู้สึก เห็น หรือรับรู้ผ่านทางประสาทสัมผัส! ฉันบังเกิดใหม่แล้วและเต็มไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมีชีวิตของพระคริสต์เองอยู่ในตัวฉัน ดังนั้นฉันจึงไม่ธรรมดา! ความคิดและความรู้สึกของฉันมุ่งตรงไปที่องค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ พระกิตติคุณและอาณาจักรนิรันดร์ของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 2:15-17; โรม 12:2; โคโลสี 3:2


Comments are closed