เสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2017

ให้พระคริสต์ยืนขึ้นภายในคุณ
Let Christ Stand Up In You
“พระเจ้าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเขารู้ว่า ความล้ำลึกนี้มีศักดิ์ศรีอุดมเพียงไรในหมู่คนต่างชาติ นั่นคือพระคริสต์สถิตในพวกท่าน อันเป็นความหวังที่จะได้รับศักดิ์ศรี” (โคโลสี 1:27)

    ใจความสำคัญของการเป็นคริสเตียนคือการที่พระคริสต์สถิตในคุณ สำแดงพระองค์ภายในคุณ และผ่านทางคุณ คริสเตียนคือผู้ที่สำแดงชีวิต ธรรมชาติ พระลักษณะ และความชอบธรรมของพระคริสต์ ดังนั้นในการวัดระดับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของคุณ สิ่งหนึ่งที่คุณต้องตรวจสอบดูคือว่า สิ่งที่คุณ ท่าที และคุณลักษณะที่แสดงออกของคุณ สำแดงความชอบธรรมหรือพระลักษณะของพระคริสต์หรือไม่

ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่ถูกทดลอง เมื่อมีคนมาทำให้คุณโกรธ ใครที่ยืนขึ้นภายในคุณ? คุณควรที่จะให้พระคริสต์ยืนขึ้นภายในคุณ จำไว้ว่า ในฐานะผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ คุณไม่ได้มีสองธรรมชาติ คุณมีเพียงธรรมชาติเดียว คือธรรมชาติของพระคริสต์ วิญญาณมนุษย์ที่ถูกสร้างใหม่ของคุณได้รับการสร้างขึ้นในพระลักษณะของพระคริสต์ ดังนั้นในทุกสิ่งที่คุณทำ และทุกเวลา จงปฏิเสธที่จะยอมต่อเนื้อหนัง แต่ให้ตอบสนองจากธรรมชาติพระคริสต์ของคุณ ด้วยผลของวิญญาณที่ถูกสร้างใหม่

เมื่อคุณพูด ให้ทุกคนได้ยินพระคริสต์ ให้ความรักของพระองค์ถ่ายทอดออกมาจากคำพูดและการกระทำของคุณ ให้สติปัญญาและความชอบธรรมของพระองค์ท่วมท้นหัวใจของผู้ที่ได้ฟัง ขณะที่คุณพูดแต่ถ้อยคำที่เมตตาและยกจิตใจทุกคน ให้พระองค์ตรัสผ่านคุณ ให้พระองค์มองเห็นผ่านสายตาของคุณ ให้พระองค์ทำงานด้วยมือของคุณคนที่มีความรุนแรงนั้นยอมให้สัตว์ป่าควบคุมเหนือชีวิตของพวกเขา อย่าให้มารร้ายแสดงออกภายในคุณ จงเป็นเหมือนพระเยซูผู้ได้ตรัสว่า “เราจะไม่สนทนากับพวกท่านนานอย่างนี้อีก เพราะว่าผู้ครองโลกกำลังจะมา ผู้นั้นไม่มีสิทธิอำนาจอะไรเหนือเรา” (ยอห์น 14:30)

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงอวยพรข้าพระองค์และเติมข้าพระองค์ด้วยความรักของพระองค์ ความชอบธรรม และพระองค์เอง ข้าพระองค์มีความอ่อนสุภาพ อดทน สงบสุข ความรัก และความเมตตา สติปัญญา พระคุณ และพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์สำแดงความงามและความรักของพระองค์เสมอ พระคริสต์ทรงสถิตภายในข้าพระองค์ และพระองค์ทรงเป็นเช่นไร ข้าพระองค์ก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 25:28; กาลาเทีย 3:27; เอเฟซัส 4:22-24


Comments are closed