พฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2013

ให้พระคริสต์ถูกสำแดงออกในคุณ
Let Christ Be Revealed In You

“เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบัน ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับศักดิ์ศรี ซึ่งจะเผยให้แก่เราทั้งหลาย ด้วยว่าสรรพสิ่งที่ทรงสร้างแล้ว มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ” (โรม 8:18-19)

    เมื่อพระเยซูทรงดำเนินอยู่ในโลกนี้ พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์และเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ พระองค์ทรงสำแดงชีวิตของพระเจ้าแก่ผู้คนในสมัยของพระองค์ และสิ่งที่เหนือธรรมชาตินั้นอยู่ในการดำเนินในทุกวันของพระองค์ ในฐานะคริสเตียน เราคือผู้รับธรรมชาติพระเจ้าของพระองค์ (2 เปโตร 1:4) ดังนั้นพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ (1 ยอห์น 4:17) เราเป็นเชื้อสายแห่งพระคำของพระเจ้า (ยากอบ 1:18) โดยเหมือนพระองค์ เราเป็นมนุษย์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ และมาจากพระเจ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์

ดังนั้นคุณจึงต้องสำแดงชีวิตของพระเจ้าภายในคุณ โรม 6:16 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคำของผู้ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้ที่ท่านเชื่อฟังนั้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนำไปสู่ความชอบธรรม” ถ้าคริสเตียนพบตัวเองกำลังต่อสู้กับนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งอย่างใด ปัญหาก็เพราะว่าเขายอมให้ร่างกายของเขาควบคุมเขา แทนที่จะยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้า ยิ่งพระคำมีอำนาจเหนือคุณมากเท่าใด ชีวิตอย่างพระเจ้าก็จะสำแดงออกภายในคุณมากเท่านั้น เพื่อมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติ

ตรงกันข้าม ยิ่งคุณยอมให้ความรู้สึกมีอำนาจมากเท่าใด ชีวิตของมนุษย์ก็จะสำแดงออกมากเท่านั้น และคุณจะมีชีวิตธรรมดา นี่อธิบายว่าทำไมคริสเตียนบางคนจึงต้องทนทุกข์ เจ็บป่วย และมีชีวิตที่ไม่น่าจับใจ เป็นเพราะว่าพวกเขาเลือกโดยไม่รู้ตัวที่จะดำเนินชีวิตจากระดับของมนุษย์ แต่ว่ามีระดับที่สูงกว่า ชีวิตที่สูงกว่าในพระคริสต์ ที่ความเป็นมนุษย์ของคุณจะถูกกลืนด้วยความเป็นพระเจ้าของพระองค์ ยอห์น 3:30 กล่าวว่า “พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง”

ให้พระคริสต์เพิ่มขึ้นภายในคุณ พระคริสต์ภายในคุณคือความหวังแห่งสง่าราศี (โคโลสี 1:27) ให้พระองค์ตรัสผ่านตัวคุณ ให้พระองค์มองเห็นผ่านสายตาของคุณ และทำงานผ่านมือของคุณ ให้พระคริสต์ปรากฏในชีวิตของคุณ! ทุกครั้งที่คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆ ให้พระคริสต์ภายในคุณเป็นผู้ตอบสนอง ทุกครั้งที่คุณพูด ให้พระคริสต์เป็นผู้พูดภายในคุณ!

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับฤทธิ์เดชแห่งพระคำของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ ที่สร้างข้าพระองค์ในลักษณะที่ยอดเยี่ยม และแนวความคิดของผู้ชนะเลิศ วิญญาณ จิตใจ และร่างกายของข้าพระองค์ยอมจำนนทั้งหมดต่อพระองค์ ที่จะถูกควบคุมและเปลี่ยนแปลงโดยพระคำของพระองค์ และประโยชน์ของข้าพระองค์เป็นที่พระจักษ์แก่ทุกคน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: กาลาเทีย 1:15-16; 1 เปโตร 2:9


Comments are closed