พฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2016

ให้คุณค่ากับสิ่งฝ่ายวิญญาณ
Value Spiritual Things

“เอซาวว่า “ดูซิ ข้ากำลังจะตายอยู่แล้ว สิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้า”” (ปฐมกาล 25:32)

    โอบาดีย์ 1:21 บอกบางสิ่งที่สำคัญแก่เรา พระคำกล่าวว่า “พวกกู้ชาติจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยน เพื่อปกครองภูเขาเอซาว…” เอซาวเป็นตัวแทนของคนที่ไร้พระเจ้า ผู้ที่ดูหมิ่น ถูกปกครองโดยความรู้สึกหรือร่างกาย คนที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งฝ่ายวิญญาณ คนเช่นนั้นพระคัมภีร์กล่าวว่า เป็นคนที่อยู่ในเนื้อหนังและไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ (โรม 8:8)

เอซาวเป็นพี่ชายของยาโคบ และเพราะการดูหมิ่นของเขา เขาได้ขายสิทธิ์บุตรหัวปีให้แก่ยาโคบเพื่ออาหารเพียงถ้วยเดียว ความหมายฝ่ายวิญญาณของการกระทำของเขาไม่ได้เป็นที่ประจักษ์แก่เขาในเวลานั้น มันไม่ได้เกี่ยวกับอาหารที่เขารับประทาน แต่เกี่ยวกับการที่เขาได้ดูถูกสิ่งฝ่ายวิญญาณ สิทธิ์บุตรหัวปีเป็นสิ่งฝ่ายวิญญาณ เป็นพระพรฝ่ายวิญญาณ เอซาวสละสิทธิ์ให้แก่น้องชายของเขาเพราะอาหาร สิ่งที่เขาต้องการคือความต้องการฝ่ายร่างกาย สิ่งที่เขาสามารถแตะต้อง รับรส หรือรู้สึกได้ ณ เวลานั้น และเขาได้รับมัน เขาได้เลือกสิ่งฝ่ายเนื้อหนังมากกว่าสิ่งที่เป็นฝ่ายวิญญาณ

กลับกัน ยาโคบเป็นคนฉลาด เขาต้องการพระพร และเขาได้รับพระพรนั้น พระพรเป็นยาอายุวัฒนะ ประสาทสัมผัสไม่สามารถรับรู้ถึงพระพรได้ สิ่งที่คุณสามารถมองเห็นเกี่ยวกับพระพรคือผลของพระพรนั้น เป็นเหมือนการเจิมของพระวิญญาณของพระเจ้า คุณไม่สามารถมองเห็นหรือแตะการเจิมนั้นได้ แต่การเจิมนั้นเป็นจริง เป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ

มีบางคนในวันนี้ที่ไม่ให้คุณค่ากับสิ่งฝ่ายวิญญาณ พวกเขาเป็นเหมือนเอซาว พวกเขาอยากนั่งอยู่บ้านดูกีฬามากกว่าไปที่โบสถ์ พวกเขาอยากเข้าสังคมสังสรรค์กับคนอื่นมากกว่าที่จะใช้เวลาอธิษฐาน นี่เป็นคริสเตียนเนื้อหนัง คุณกำลังดำเนินชีวิตแบบไหน? อะไรเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคุณ? คุณสนใจในเรื่องอะไร? พระโลหิตของพระเยซูที่ได้หลั่งออกเพื่อคุณบนไม้กางเขนนั้นมีความหมายอะไรสำหรับคุณหรือไม่? คุณภาวนาถึงการเสียสละของพระองค์เพื่อคุณหรือไม่? คุณได้นั่งลงใตร่ตรองและพยายามเข้าใจความรักของพระเจ้าที่สำแดงแก่คุณหรือไม่? พระองค์ทรงปกครองเหนือชีวิตของคุณทุกวันหรือไม่?

ให้พระคริสต์ และการครอบครองของอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของพระองค์เป็นทั้งหมดที่สำคัญอย่างแท้จริงสำหรับคุณ ให้คุณมีภาระใจสำหรับสิ่งฝ่ายวิญญาณ และความรักต่อพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์ในทุกสิ่งที่คุณทำ

คำอธิษฐาน
    พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์มีต่อข้าพระองค์ และพระสิริของพระองค์ที่เห็นได้ในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับการปกครองของพระองค์เหนือชีวิตของข้าพระองค์ และสำหรับสติปัญญาของพระองค์ที่นำข้าพระองค์เสมอในน้ำพระทัยอันดีเลิศของพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ ในวันนี้และตลอดไป ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 2 โครินธ์ 5:14-15; มัทธิว 6:33; โคโลสี 1:10


Comments are closed