ศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2014

ให้ความเชื่อของคุณมีชัยชนะ
Let Your Faith Prevail

“ด้วยว่าผู้ใดที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเราทั้งหลายนี่เอง” (1 ยอห์น 5:4)

    มีข้อมูลที่ไม่ดีมากมายในโลกทุกวันนี้ และสิ่งนี้ได้ใส่ความกลัวในใจของคนเหล่านั้นที่ไม่ได้วางรากไว้บนพระคำของพระเจ้า พระเยซูได้กล่าวถึงสิ่งนี้ไว้ในลูกา 21:25-26 เมื่อพระองค์กล่าวถึงสัญญาณของยุคสุดท้าย พระองค์ตรัสว่า “…จะมี…ความทุกข์ร้อนตามชาติต่างๆ ซึ่งมีความฉงนสนเท่ห์เพราะเสียงกึกก้องของทะเลและคลื่น จิตใจมนุษย์ก็จะสลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ถึงเหตุการณ์ซึ่งจะบังเกิดในโลก…” ในลูกา 18:8 พระองค์ถามคำถามที่น่าคิดไว้ว่า “…เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ”

คุณจะต้องยืนหยัดอยู่ในความเชื่อ ไม่ว่าความท้าทายและความลำบากในโลกนี้คืออะไร ปฏิเสธที่จะยอมแพ้ให้กับแรงกดดันในชีวิต พระคำกล่าวไว้ในเอเฟซัส 6:13-16 ว่า “…เมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้ เหตุฉะนั้นท่านจงยืนมั่น เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสีย”

ด้วยโล่แห่งความเชื่อของคุณ คุณมีความสามารถภายในที่จะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งสิ้น (ไม่ใช่บางอัน) ของมารได้ เมื่อมันยิงลูกศรแห่งความกลัวมาที่คุณ ประกาศออกไปว่า “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะกลัว เพราะว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าสถิตในข้าพเจ้า!” ถ้าเป็นลูกศรเพลิงแห่งความเจ็บป่วย กล่าวว่า “ข้าพเจ้าปฏิเสธที่จะป่วย ร่างกายของข้าพเจ้าคือพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์!” คุณสามารถฝึกฝนความเชื่อของคุณในการทำได้ทุกสิ่ง

ยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเงินของคุณ คุณสามารถมองเห็นตัวเองเติบโตขึ้นจากระดับหนึ่งสู่อีกระดับหนึ่ง จินตนาการว่าถ้าโดยการปฏิบัติความเชื่อของคุณ คุณกล่าวว่าคุณจะได้รับเงินจำนวนหนึ่งภายในหนึ่งอาทิตย์ แต่คุณได้รับเงินจำนวนนั้นหลังจากหนึ่งเดือนผ่านไป อย่ารู้สึกแย่ แต่ให้กล่าวว่า “ฉันจะทำได้ในครั้งต่อไป” แล้วจึงให้ความสนใจมากขึ้นในการศึกษาและภาวนาพระคำ และประพฤติความเชื่อของคุณในทุกโอกาส นั่นคือวิธีที่จะฝึกฝนความเชื่อของคุณให้เติบโตขึ้นและทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าให้สำเร็จได้

สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ใช้ได้กับการเงินของคุณเท่านั้น แต่ในทุกเรื่องในชีวิตของคุณ คุณสามารถฝึกฝนความเชื่อของคุณด้วยพระคำในการเอาชนะต่อความยากลำบากทุกอย่างในชีวิตได้

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณพระองค์เพราะว่าความเชื่อของข้าพระองค์คือชัยชนะที่มีชัยเหนือโลกนี้ ในขณะที่ข้าพระองค์สำแดงความเชื่อของข้าพระองค์ในวันนี้ สถานการณ์ต่างๆ ก้มลงต่อข้าพระองค์ อุปสรรค์ถูกทำลายไป และข้าพระองค์เดินในความสำเร็จและความรุ่งเรืองที่เหนือธรรมชาติ ข้าพระองค์ใช้อำนาจเหนือความเจ็บป่วย โรคร้าย ความล้มเหลว และสิ่งต่างๆในโลกนี้ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: 1 ยอห์น 5:4; สุภาษิต 18:21; มาระโก 11:23


Comments are closed