อาทิตย์ ที่ 24 กรกฎาคม 2016

ให้ความสำคัญกับความรอดของคุณเหนือทุกสิ่ง
Prize Your Salvation Above All Else

“เหตุฉะนี้ พวกที่รักของข้าพเจ้า เมื่อท่านเชื่อฟังทุกเวลาฉันใด ท่านทั้งหลายจงอุตส่าห์ประพฤติ เพื่อให้ได้ความรอด ด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นฉันนั้น มิใช่เฉพาะเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับท่านเท่านั้น แต่จงยิ่งประพฤติให้มากขึ้น ในเมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย” (ฟีลิปปี 2:12)

    สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของคุณ ในการเป็นคริสเตียนคือความรอดของคุณ ไม่มีความสำเร็จใดในโลกที่จะสามารถเปรียบเทียบกับความรอดได้ ทุกสิ่งที่คุณทำ เกียรติทั้งหมดในโลกนี้ โดยปราศจากความรอดของคุณแล้วไม่มีค่าอะไรเลย ดังนั้นจงให้ความสำคัญกับความรอดของคุณเหนือทุกสิ่ง

เหตุผลหลักในการประกาศข่าวประเสริฐ ทำทุกสิ่งที่เราทำเพื่อช่วยให้คนอื่นได้พบกับความรอด นั้นคือความรอดของเรา มีคนที่ทุ่มเทและทำสิ่งต่างๆ มากมายเพื่อข่าวประเสริฐ แต่สูญเสียความรอดของเขาเพราะว่าออกจากทางไป พวกเขายอมให้คนหลงทางมาล่อลวงเขาออกจากพระคำ และไม่นาน พวกเขาก็เริ่มต้นต่อสู้เพื่อสิ่งของในโลกนี้และเนื้อหนัง ความรอดของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่ายอมแลกกับสิ่งใดเลย

ถ้าคนๆ หนึ่งสูญเสียความรอดของเขา เขาก็สูญเสียทุกสิ่ง ไม่ว่าเขาได้ไปร่วมการประชุมฟื้นฟูมากี่ที่ หรือเขาสามารถนำคนมาถึงพระคริสต์ได้กี่คนก็ตาม ปกป้องความรอดของคุณ รักษามัน และอย่ายอมให้ใครหรือสิ่งใดมาทำลายความรอดของคุณได้ อย่านำตัวเองให้หลงทาง และอย่าให้โอกาสใครเลย มีเหยี่ยวและหมาป่าในคริสตจักร ที่พร้อมจะทำลายฝูงแกะ และทำเพื่อประโยชน์ของตนเอง พร้อมที่จะนำคุณไปในทางที่ชั่วร้ายของเขา

อย่าลืมว่าเมื่อคุณมาหาพระคริสต์ คุณมาเพียงคนเดียว พระเจ้าทรงเรียกคุณคนเดียว เหมือนกับที่พระคำได้บอกเราว่าพระองค์ทรงเรียกอับราฮัมคนเดียว (อิสยาห์ 51:2) ที่คุณได้ต้อนรับพระคริสต์นั้นไม่เพียงพอ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น คุณจะต้องเสริมสร้างตัวเองในพระองค์ และเติบโตโดยพระคำของพระองค์

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระคำที่ข้าพระองค์ถูกสร้างและเปลี่ยนแปลงไปสู่สง่าราศีที่มากขึ้น ข้าพระองค์ยอมจำนนต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่จะนำข้าพระองค์เสมอในความชอบธรรมของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีชีวิตที่คู่ควรกับพระองค์ ทำให้พระองค์พอพระทัยในทุกสิ่ง เกิดผลดีในทุกอย่าง ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ฮีบรู 10:23; ยากอบ 1:21


Comments are closed