พฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 2014

ให้ความรักของพระองค์ผลักดันคุณ
Let His Love Compel You

“เพราะว่าความรักของพระคริสต์ได้ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ว่ามีผู้หนึ่งได้ตายเพื่อคนทั้งปวง เหตุฉะนั้นคนทั้งปวงจึงตายแล้ว” (2 โครินธ์ 5:14)

    เป็นสิ่งสำคัญที่ความรักของพระเจ้าจะเป็นพลังที่ผลักดันชีวิตของคุณ นี่เป็นเพราะว่าในที่สุดแล้ว สิ่งเดียวที่จะมีความหมายนั้นคือความรักของคุณต่อพระองค์ และการที่ความรักนั้นสำแดงออกผ่านทางคุณ

ใน 1 ยอห์น 4:8 กล่าวว่า “ผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก” แก่นแท้ของชีวิตพระคริสต์คือความรักของพระองค์ที่สำแดงออกผ่านทางคุณ การพิสูจน์ความรักของคุณต่อพระองค์คือการรักษาพระคำของพระองค์ พระเยซูทรงตรัสไว้ในยอห์น 14:15 ว่า “ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรา” อย่าพบว่าตัวเองกำลังเถียงกับพระคำ หรือพยายามหาเหตุผลโต้แย้งในความคิดของคุณ เมื่อพระคำมาถึงคุณ ให้พระคำผลักดันคุณที่จะก้าวเดินอย่างถูกต้อง ให้พระคำทำให้คุณลงมือปฏิบัติ หลายคนร้องเพลงว่า “ข้าพเจ้าไม่เคลื่อนตามสิ่งที่ข้าพเจ้าเห็น ข้าพเจ้าเคลื่อนตามพระคำของพระเจ้า” อย่างไรก็ตาม ในการเคลื่อนโดยพระคำนั้นคือการถูกผลักดันโดยความรักของพระองค์

ในข้อพระคัมภีร์ตอนต้น อาจารย์เปาโลเปิดเผยอย่างชัดเจนถึงพลังผลักดันที่อยู่เบื้องหลังภาระใจในการประกาศข่าวประเสริฐ นั่นก็คือความรักของพระคริสต์! เขาถูกผลักดันโดยความรักนั้นในการประกาศข่าวประเสริฐ และทำทุกสิ่งที่เขาได้ทำเพื่อป่าวประกาศข่าวประเสริฐในช่วงเวลาของเขา ข้าพเจ้าก็ถูกผลักดันด้วยความรักอย่างเดียวกันกับของพระคริสต์ แล้วคุณล่ะ?

จงปฏิเสธที่ถูกผลักดันโดยสถานการณ์รอบข้าง หรือโดยความปรารถนาส่วนตัวของคุณในทุกสิ่งที่คุณทำ จงได้รับการผลักดันโดยความรักของพระองค์เท่านั้น คิดและทำสิ่งต่างๆในทางแห่งความรัก ซึ่งก็คือทางแห่งพระคำ จำไว้ว่าพระเจ้าจะทรงตอบแทนคุณในสิ่งซึ่งความรักของพระองค์ผลักดันให้คุณทำ

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดาในสวรรค์ สายตาของข้าพระองค์จับจ้องที่พระองค์และพระคำของพระองค์เท่านั้น ขณะที่ข้าพระองค์ภาวนาถึงความดี พระคุณ และสติปัญญาของพระองค์ในวันนี้ หัวใจของข้าพระองค์ท่วมท้นไปด้วยความรักของพระองค์ ซึ่งผลักดันและเร้าใจในทุกการกระทำของข้าพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: โรม 5:5; 1 ยอห์น 5:3


Comments are closed