วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019

ให้ความชื่นชมยินดีไหลออกมาและหลีกเลี่ยงความโกรธ
Exude Joy And Eschew Anger

“พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า จงเข้าใจในเรื่องนี้ คือให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้า” (ยากอบ 1:19-20)

     หลายคนไม่ทราบว่าการรักษาจิตใจที่ชื่นชมยินดีเป็นกุญแจที่สำคัญในการทำให้วัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาสำเร็จ อิสยาห์ 12:3 กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจะตักน้ำจากบ่อน้ำแห่งความรอดด้วยความชื่นบาน” ความเชื่อของคุณมีชัยในบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดี ความชื่นชมยินดีซึ่งออกมาจากมนุษย์ภายในของคุณ

บางคนอนุญาตให้ความปรารถนาหรือความคาดหวังที่ล้มเหลวปล้นความชื่นชมยินดีไปจากพวกเขา แต่ในฐานะคริสเตียนความชื่นชมยินดีของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความชื่นชมยินดีที่แท้จริงอยู่ในการทำให้วัตถุประสงค์ของคุณสำเร็จ นั่นคือทำสิ่งที่พระบิดาสั่งให้คุณทำ

พระคำตักเตือนเราในยากอบ 5:13 ว่า “มีใครในพวกท่านทนทุกข์หรือ? (ถูกปฏิบัติอย่างชั่วร้าย ทนทุกข์จากความชั่ว) จงให้คนนั้นอธิษฐาน มีใครร่าเริงยินดีหรือ? จงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญ” ในเอเฟซัส 4:26 พระคำบอกเราว่าเราไม่ควรปล่อยให้ความโกรธ ความโมโห หรือความโกรธเคืองคงอยู่เป็นเวลานาน

ความโกรธที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าสำแดงออกต่อผู้ที่ทำชั่วและประพฤติชั่วช้าเท่านั้น และไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะโกรธแทนพระองค์ยกตัวอย่างเช่น เมื่อซามูเอลโกรธที่คนอิสราเอลร้องขอให้มีกษัตริย์ พระเจ้าตรัสว่า “ซามูเอล ทำไมเจ้าถึงโกรธ? พวกเขาไม่ได้ปฏิเสธเจ้า พวกเขาปฏิเสธเรา” (อ่าน 1 ซามูเอล 8:6-7) พระเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ซามูเอลโกรธ

ความโกรธทำลายความงดงามในวิญญาณของคุณ ดังนั้นจงหลีกเลี่ยงความโกรธ แต่สำแดงความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ เพราะความชื่นชมยินดีขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือกำลังของคุณ ศักดิ์ศรีของคุณอยู่ที่นั่น ฮาเลลูยา!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันสวมใส่มนุษย์ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริงตามแบบของพระเจ้า ในตัวฉันไม่มีความขมขื่น ความโกรธแค้น หรือความโกรธ ฉันยอมให้ความรักและความชอบธรรมของพระเจ้าไหลออกมาเท่านั้น ด้วยการสำแดงถึงความเมตตากรุณา ความอ่อนโยน ความอดทน และความดีงามของพระองค์ ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: สุภาษิต 19:11; ยากอบ 1:19-20; ปํญญาจารย์ 7:9; โคโลสี 3:8


Comments are closed