อาทิตย์ ที่ 28 สิงหาคม 2016

ให้ความชอบธรรมของพระองค์ปกครองผ่านทางคุณ
Let His Righteousness Reign Through You

“โดยพระองค์ท่านจึงอยู่ในพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตั้งไว้ และการไถ่โทษ สำหรับเราทั้งหลาย” (1 โครินธ์ 1:30)

    ความชอบธรรมคือการสำแดงของน้ำพระทัยและธรรมชาติของพระบิดา นี่เป็นเพราะว่าในการสำแดงความชอบธรรมและความดี พระเจ้าได้เปิดเผยธรรมชาติและน้ำพระทัยของพระองค์ให้แก่มนุษย์ พระองค์ทรงเป็นผู้พิพากษา และโดยธรรมชาติของพระองค์ พระองค์ตัดสินว่าอะไรดีหรือชั่ว ถูกหรือผิด ดังนั้นการเปิดเผยพระองค์เอง ธรรมชาติของพระองค์ พระลักษณะของพระองค์ และน้ำพระทัยของพระองค์ คือการสำแดงความชอบธรรม

ในสมัยของโมเสส ชนชาติอิสราเอลต้องอ่านกฎบัญญัติเพื่อรู้ว่าอะไรถูกหรืออะไรผิด แต่นั่นไม่ใช่สำหรับผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์! ในเยเรมีย์ 31:33 พระเจ้าตรัสว่า “…เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขาทั้งหลาย และเราจะจารึกมันไว้ที่ในดวงใจของเขาทั้งหลาย…” สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วสำหรับเราในพระเยซูคริสต์ ตอนนี้ความชอบธรรมอยู่ในวิญญาณของคุณแล้ว โรม 8:2-4 บอกเราว่า “…เพราะว่าสิ่งซึ่งธรรมบัญญัติทำไม่ได้ เพราะเนื้อหนังทำให้อ่อนกำลังไปนั้น พระเจ้าได้ทรงกระทำแล้ว โดยพระองค์ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มา ในสภาพเสมือนเนื้อหนังที่บาป และเพื่อไถ่บาป พระบุตรในเนื้อหนังจึงได้ทรงปรับโทษบาป เพื่อสิ่งที่ธรรมบัญญัติสั่งไว้ จะได้สำเร็จในตัวเราทั้งหลาย…”

วันนี้ ไม่เพียงแต่พระเจ้าได้ทำให้เราเป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์ เรายังให้ความชอบธรรมของพระองค์ออกไป เราเปิดเผยและสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ คนในโลกนี้เมื่อมองมาที่คุณจะได้รู้ว่าความชอบธรรมเป็นอย่างไร เรามีผลแห่งความชอบธรรม เพราะว่าเราคือต้นไม้แห่งความชอบธรรม (อิสยาห์ 61:3) ให้ความชอบธรรมครอบครองผ่านทางคุณ สำแดงสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าในชีวิตของคุณ ตัดสินใจว่าชีวิตของพระคริสต์จะถูกสำแดงออกอย่างเต็มที่ผ่านทางคุณ และที่คุณจะเกิดผลในการทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกนี้

พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลก…” (มัทธิว 5:14) คุณเป็นผู้ที่จะสถาปนาแผ่นดินของพระองค์ และการครอบครองของความชอบธรรมของพระองค์ในที่ที่คุณอยู่ คุณคือตัวแทนของพระองค์ ช่างเป็นความจริงที่ยอดเยี่ยมอะไรเช่นนี้!

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ ไม่ได้มีความชอบธรรมของตนเอง ซึ่งมาจากกฏบัญญัติ แต่มาจากความเชื่อในพระคริสต์ ความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ ความชอบธรรมนี้ทำให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้าภายในข้าพเจ้า และความสามารถในการทำสิ่งที่ถูกต้องและทำให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จเสมอไป! ฮาเลลูยา

ศึกษาเพิ่มเติม: ฟีลิปปี 1:11; โรม 8:3-4


Comments are closed