วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019

ให้ข่าวประเสริฐมีความสำคัญลำดับแรก
Make The Gospel Your Priority

“แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติเพื่อตัวพวกท่านเองไว้ในสวรรค์ ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัด และที่ไม่มีขโมยทะลวงลักเอาไปได้” (มัทธิว 6:20)

     ในฐานะคริสเตียนเราทำงานร่วมกับพระเจ้า (1 โครินธ์ 3:9) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเรามีวัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นคือเราอยู่ในเส้นทางเดียวกัน เรามีนิมิตเดียวกันและเราทำสิ่งต่างๆเพื่อทำให้นิมิตนั้นสำเร็จ ซึ่งก็คือย้ายมนุษย์ออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างและจากอาณาเขตของความมืดไปสู่แผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์

ไม่มีเหตุผลอื่นใดสำหรับการอยู่ในโลกนี้ของคุณนอกจากการสำแดงพระสิริของพระองค์เพื่อนำผู้อื่นมาถึงพระองค์ และฝึกฝนชีวิตฝ่ายวิญญาณ นี่คือเหตุผลที่คุณต้องใช้ทรัพยากรทางโลกของคุณ นั่นคือสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้แก่คุณเพื่อทำให้ข่าวประเสริฐรุดหน้าไป การมีส่วนของคุณในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่พระองค์ทำให้ความเจริญรุ่งเรืองไหลมาทางคุณ การมีส่วนร่วมของคุณในการประกาศนำดวงวิญญาณดึงดูดพระคุณและความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาในชีวิตของคุณมากขึ้น

ดังนั้นการเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปทั่วโลกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณเสมอ มัทธิว 24:14 (ฉบับ TLB) กล่าวว่า “และข่าวดีเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้รับการประกาศไปทั่วโลกเพื่อให้ทุกชนชาติได้ยิน และสิ้นสุดปลายจะมาถึง” ถ้อยคำที่กระตุ้นใจเหล่านี้ย้ำให้เห็นถึงความเร่งด่วนของช่วงเวลานี้ ความจำเป็นในการประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลกไปถึงผู้ชาย ผู้หญิง เด็กผู้ชาย และเด็กผู้หญิงทุกคน เป็นความปรารถนาของพระบิดาบนสวรรค์ที่ทุกคนจะได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าและมีโอกาสเชื่อในพระนามของพระองค์ แต่การทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของเรา

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐ พระองค์ได้ทำให้พระคุณทุกอย่างล้นไหลมาที่ข้าพระองค์เพื่อให้มีทุกอย่างพอเพียงเสมอ ข้าพระองค์มีส่วนร่วมในการทำดีทุกอย่างเพื่อเผยแพร่ข่าวประเสริฐและสถาปนาความชอบธรรมของพระองค์ในแผ่นดินโลกนี้ ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: มัทธิว 6:19-21; 2 โครินธ์ 9:8


Comments are closed