วันอังคารที่21 พฤษภาคม
ให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายใน
Educating The Inward Man

“…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ” (โรม 12:2)

     ศักยภาพสูงสุดของธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้อยู่ที่มนุษย์ภายนอก แต่อยู่ที่มนุษย์ภายใน นั่นคือวิญญาณของมนุษย์ นี่คือเหตุผลที่การให้ความสนใจสูงสุดจะต้องอยู่ที่การให้การศึกษาแก่วิญญาณของคุณ

การศึกษาที่ดีที่สุดในโลกคือความพยายามที่จะบอก ปรับปรุง และพัฒนาความคิดผ่านทางประสาทสัมผัสของมนุษย์ภายนอก อย่างไรก็ตามการให้การศึกษาของมนุษย์ภายใน ซึ่งก็คือวิญญาณมนุษย์ เป็นการให้แสงสว่างและสติปัญญาที่สูงสุด และสามารถทำได้โดยการรับและการใคร่ครวญพระคำของพระเจ้า

พระคำของพระเจ้าช่วยให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณจากภายใน จงอ่านข้อพระคัมภีร์ตอนเริ่มต้นของเราอีกครั้งและสังเกตว่าข้อนี้พูดถึงการศึกษาฝ่ายวิญญาณของมนุษย์ภายใน นั่นคือ “…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ”

ตอนนี้ในการศึกษามีการฝึกฝนและแบบฝึกหัด ดังนั้นในการให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายในของคุณ คุณฝึกฝนพระคำ นั่นคือคุณฝึกฝนการดำเนินชีวิต การดู และการสื่อสารจากวิญญาณของคุณ คุณปฏิเสธที่จะสื่อสารกับสิ่งต่างๆ จากมุมมองตามธรรมชาติหรือทางกายภาพ

จงระลึกถึงส่วนของสิ่งที่เราอ่าน “…อย่าลอกเลียนแบบอย่างคนในยุคนี้…” หมายความว่าคุณไม่ควรดำเนินชีวิตเหมือนพวกเขา หรือคิดเหมือนพวกเขา หรือมองจากมุมมองของพวกเขา แต่จงถูกเปลี่ยนสถาพและเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนแปลงความคิดของคุณ นั่นคือโดยการให้อาหารและบำรุงวิญญาณของคุณด้วยพระคำ คุณก็เปลี่ยนวิธีที่คุณคิด

ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้คุณคิดว่าคุณล้มเหลว แต่ตอนนี้คุณคิดแตกต่างออกไป เพราะพระคำบอกว่าคุณประสบความสำเร็จ คุณเคยคิดว่าคุณเป็นคนบาป ไม่สามารถทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้ แต่ตอนนี้คุณคิดและเห็นว่าตัวเองเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ คุณมีความคิดใหม่ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นผลมาจากการให้การศึกษาแก่มนุษย์ภายในนั่นคือความคิดของคนชอบธรรม

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ

     ฉันมีความคิดของคนชอบธรรม ฉันวางตำแหน่งของตนเองตลอดเวลาเพื่อรับทิศทาง แรงดลใจ คำแนะนำ และพระปัญญาจากพระวิญญาณของพระเจ้า! ฉันยอมจำนนต่อคำแนะนำของพระวิญญาณ ดังนั้นฉันจึงเดินในชัยชนะและความมีชัยอย่างสม่ำเสมอ ในพระนามของพระเยซู อาเมน
ศึกษาเพิ่มเติม: สดุดี 16:7; โรม 8:14


Comments are closed