ศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2014

ใหม่ในชนิดและคุณภาพ
Newness In Type And Quality

“เหตุฉะนั้น เราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้ว โดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในการตายนั้น เพื่อว่าเมื่อพระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยเดชพระสิริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน” (โรม 6:4)

    พระคัมภีร์ประกาศไว้ใน 2 โครินธ์ 5:17 ว่า “เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้ว สิ่งสารพัดที่เก่าๆ ก็ล่วงไป นี่แน่ะกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น” ภาษากรีกใช้คำว่า “สิ่งทรงสร้างใหม่” ซึ่งมีความหมายว่า “สายพันธุ์ใหม่!” ไม่ได้หมายถึงเพียงชีวิตใหม่ในแง่ของเวลา ในชีวิตที่เริ่มต้น แต่หมายความถึง ใหม่ในชนิดและคุณภาพ สิ่งทรงสร้างใหม่คือมนุษย์ชนิดใหม่ เขาเป็นชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อน! ไม่ได้อยู่ภายใต้ซาตาน และไม่ต้องการการปลดปล่อย

นี่คือบุคคลที่คุณเป็น ถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้ว คุณไม่ได้อยู่ในความพ่ายแพ้ และไม่สามารถเสียเปรียบได้ เดินโดยความเชื่อเพราะว่าคุณได้รับมอบขนาดความเชื่อแล้ว (โรม 12:3) โรม 6:14 ประกาศว่า “…บาปจะครอบงำท่านทั้งหลายต่อไปก็หามิได้…” คุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่า คุณไม่ถูกปกครองโดยความบาปหรือนิสัยที่ไม่ดีอีกต่อไป

คุณไม่เป็นเพียงผู้ที่ผลิใบใหม่ออกมา หรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตจากชีวิตที่ไม่ดีสู่ชีวิตที่ดี ไม่ใช่! คุณบังเกิดใหม่ ที่จะสำแดงความชอบธรรม ความยอดเยี่ยม สง่าราศี และสติปัญญาอันมากมายของพระเจ้า

ถ้อยคำแห่งความเชื่อ
    ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ บริสุทธิ์และได้รับการชำระแล้วในพระเจ้า! ข้าพเจ้าคือผู้รับธรรมชาติของพระเจ้า สำแดงชีวิตของพระคริสต์ในความชอบธรรม ความยอดเยี่ยม สง่าราศี สติปัญญา และฤทธิ์เดช! ข้าพเจ้าครอบครองโดยพระคุณในวันนี้ ผ่านทางความชอบธรรม เพราะว่ากฎของพระวิญญาณแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ ได้ทำให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากกฏแห่งความบาปและความตาย และอิทธิพลของมัน ฮาเลลูยา!

ศึกษาเพิ่มเติม: อิสยาห์ 61:3; 2 โครินธ์ 5:17


Comments are closed