พุธ ที่ 28 กันยายน 2016

ใส่พระคำในคุณ

Put The Word In You

“พระวาทะได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง เราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์ คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา” (ยอห์น 1:14)

    พระเยซูคือการสำแดงของพระคำพระเจ้าและพระลักษณะแห่งความคิด ความเห็น จินตนาการ และทั้งหมดที่พระองค์ทรงเป็น พระองค์คือพระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตและเป็นผู้ควบคุมถ้อยคำทั้งหลาย พระคัมภีร์บอกเราถึงทหารของพระวิหารที่ถูกส่งไปจับพระองค์ ต้องหยุดและฟังพระองค์ และเมื่อได้ยินถ้อยคำของพระองค์แล้วก็กลับไปโดยไม่จับพระองค์

เมื่อหัวหน้าปุโรหิตและฟาริสีถามว่าทำไมพวกเขาจึงกลับมาโดยไม่มีพระองค์มาด้วย เจ้าหน้าที่เหล่านั้นตอบว่า “ไม่เคยมีผู้ใดพูดเหมือนคนนั้นเลย” (ยอห์น 7:46) ถ้อยคำของพระองค์นำการรักษามายังคนเจ็บป่วย ทำให้คนตาบอดมองเห็น คนหูหนวกได้ยิน คนง่อยให้เดินได้ และทำให้คนตายเป็นขึ้นมา ถ้อยคำของพระองค์แตกต่างออกไป พระคำบอกว่าพระองค์ขับผีด้วยถ้อยคำของพระองค์ (มัทธิว 8:16) พระองค์ทรงปกครองและครอบครองโดยถ้อยคำ พระองค์แสดงให้เราเห็นถึงฤทธิ์เดชของคำพูด คุณค่าและวิธีใช้คำพูด

อย่าเพียงแต่พูดเท่านั้น พูดพระคำ สร้างตัวคุณเองขึ้น พัฒนาวิญญาณของคุณ และทำให้คุณแตกต่าง ทำให้ถ้อยคำของคุณแตกต่างและกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยม อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นจนกว่าคุณจะป้อนวิญญาณของคุณด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง นั่นคือพระคำของพระเจ้า พระคำกล่าวว่า “…ด้วยว่าปากนั้น พูดจากสิ่งที่มาจากใจ คนดีก็เอาของดีมาจากคลังแห่งความดีในตัวของเขา คนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขา” (มัทธิว 12:34-35)

พระเจ้าได้ให้พระคำของพระองค์แก่เรา เพื่อที่เราจะสามารถรับ ภาวนา และให้พระคำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเรา พระเยซูตรัสว่า “มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้ แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำ ซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า” (มัทธิว 4:4) จำไว้ว่า อาหารจะกลายเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของคุณเมื่อคุณกินมันเข้าไป เช่นเดียวกัน ถ้าคุณภาวนาพระคำของพระเจ้า คุณจะออกผลเป็นพระคำของพระเจ้า ถ้าคุณไม่มีพระคำภายในคุณ พระคำนั้นก็ไม่สามารถออกมาจากคุณได้

ใส่พระคำในคุณ “จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยปัญญาทั้งสิ้น จงร้องเพลงสดุดีเพลงนมัสการ และเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้า” (โคโลสี 3:16)

คำอธิษฐาน

    พระคำของพระเจ้าอยู่ในใจของข้าพเจ้าและในปากของข้าพเจ้า และในขณะที่ข้าพเจ้ากล่าวพระคำนั้นออกไป ข้าพเจ้าสถาปนาความดีของพระเจ้าในโลกของข้าพเจ้า ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี และทำทางของข้าพเจ้าไปในพระสิริ สรรเสริญพระเจ้า!

ศึกษาเพิ่มเติม: โยชูวา 1:8; โคโลสี 3:16


Comments are closed