ศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2018
ในเอกภาพกับพระบิดา
IN UNION WITH THE FATHER
ท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา? คำซึ่งเรากล่าวกับพวกท่านนั้น เราไม่ได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้สถิตอยู่ในเราทรงทำพระราชกิจของพระองค์ (ยอห์น 14:10)

     พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าพระบิดา ผู้ทรงสถิตอยู่ในพระองค์ โดยระบุว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงทำสิ่งมหัศจรรย์ผ่านพระองค์ขณะที่พระองค์เดินในโลกนี้ นอกจากนี้ในยอห์น 8:38 พระองค์ตรัสว่า “เราพูดถึงสิ่งที่เราเห็นเมื่ออยู่กับพระบิดา…” เห็นได้ชัดว่าพระเยซูได้เดินในเอกภาพกับพระบิดาในลักษณะที่พิเศษ พระองค์ไม่ได้ทำอะไรโดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เลย

พระองค์ตรัสใน ยอห์น 5:19 ว่า “…เราบอกความจริงกับพวกท่านว่า พระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทำ เพราะสิ่งใดที่พระบิดาทำ สิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกัน” พระองค์ทรงตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันที่แยกไม่ได้ของพระองค์กับพระบิดาเสมอ ไม่น่าแปลกใจว่าพระองค์ทรงประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยม และเราต้องเลียนแบบพระองค์ เราต้องเดินในเอกภาพกับพระบิดาเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงกระทำ

การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ คือพระบิดาทรงสถิตอยู่ในคุณในตอนนี้ เพราะคุณเป็นพระวิหารของพระองค์ (1 โครินธ์ 16:19) ดังนั้นเช่นเดียวกับพระเยซู คุณก็อยู่ในพระบิดา และพระบิดาทรงสถิตอยู่ในคุณ จงตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ จงตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียว คุณไม่ต้องพยายามเข้าถึงพระบิดา เพราะพระองค์อยู่ในคุณ คุณไม่จำเป็นต้องร้องไห้หรือตะโกนเพื่อพระองค์จะได้ยินคุณ ทุก ๆ ที่ที่คุณไป คุณก็ไปในและกับพระบิดาที่ทรงสถิตอยู่ในคุณอย่างถาวร

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระบิดาของคุณอย่างแท้จริง พระองค์รู้จักคุณมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเอง ไม่มีอะไรเกี่ยวกับตัวคุณที่แปลกประหลาดสำหรับพระองค์ พระองค์ปรารถนาให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าที่คุณสามารถทำได้ แค่เพียงยอมรับสิ่งที่พระองค์ทรงเห็นว่าคุณเป็น และรับรองภาพนั้น แล้วคุณก็พร้อมที่จะเดินในเอกภาพกับพระองค์

คำอธิษฐาน

     พระบิดาที่รัก ขอบพระคุณพระองค์สำหรับเกียรติและสิทธิที่ยิ่งใหญ่ในการสามัคคีธรรมกับพระองค์ ข้าพระองค์ถูกนำให้รู้จักน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ และข้าพระองค์ถูกนำในเส้นทางที่ข้าพระองค์ควรจะไป เพราะว่าข้าพระองค์กำลังเดินในเอกภาพกับพระองค์ ชีวิตของข้าพระองค์อยู่เพื่อพระสิริของพระองค์ วันนี้และตลอดไป ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม1โครินธ์ 6:17; กาลาเทีย 4:6


Comments are closed