อังคาร ที่ 22 กันยายน 2015

“ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้”
“In All These Things…”

“แล้วใครจะให้เราทั้งหลายขาดจากความรักของพระคริสต์ได้เล่า จะเป็นความทุกข์ หรือความยากลำบาก หรือการเคี่ยวเข็ญ หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบหรือ ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า เพราะเห็นแก่พระองค์ ข้าพระองค์จึงถูกประหารวันยังค่ำ และนับว่าเป็นแกะสำหรับจะเอาไปฆ่า แต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นโดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทั้งหลาย” (โรม 8:35-37)

    ถนนของคุณสู่ความสำเร็จนั้นสามารถพบกับการทดสอบและความท้าทายมากมาย จากเศรษฐกิจลอยตัวไปจนถึงซบเซา ปัญหาสุขภาพ การว่างงาน ฯลฯ ข่าวดีก็คือว่าไม่สำคัญว่าความท้าทายที่คุณต้องเผชิญ หรือสถานการณ์ในประเทศของคุณคืออะไร พระคำกล่าวว่า ในเหตุการณ์ทั้งปวงเหล่านี้ เรามีชัยเหลือล้นผ่านทางพระคริสต์ สิ่งนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ให้ความสบายใจ สันติสุข และความยินดีกับคุณ

โดยรู้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายในโลกนี้ พระเยซูได้ยืนยันกับเราถึงชัยชนะเมื่อพระองค์ตรัสในยอห์น 16:33 “เราได้บอกเรื่องนี้แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” สถานการณ์ที่หดหู่นั้นมาจากศัตรู คือมารร้าย แต่พระเจ้าได้ทำให้คุณเป็นผู้ชนะแล้ว “ลูกทั้งหลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ชนะเขาเหล่านั้น เพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลก” (1 ยอห์น 4:4) คุณได้ถูกยกขึ้นเหนือภาวะที่เสื่อมทรามและอิทธิพลที่ไม่ดีของโลกนี้

กลับไปที่ข้อพระคำตอนต้นอีกครั้ง พระคำได้บอกไว้อย่างชัดเจนว่าไม่มีความทุกข์ ความยากลำบาก การเคี่ยวเข็ญ การกันดารอาหาร การเปลือยกาย การถูกโพยภัย หรือการถูกคมดาบที่จะสามารถแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ เพราะว่าถึงแม้ในเหตุการณ์ทั้งปวงนี้ เรามีชัยชนะอย่างเหลือล้น แค่นี้ก็ยอดเยี่ยมมากแล้ว แต่ยังมีมากกว่านั้นอีก นี่หมายความว่าคุณได้ผ่านการเอาชนะแล้ว เพราะว่าคุณชนะเมื่อนานมาแล้ว ในพระคริสต์! เดี๋ยวนี้คุณดำเนินชีวิตในชัยชนะของพระคริสต์! นั่นหมายความว่าไม่มีการดิ้นรนหรือการพยายามที่จะเอาชนะอีกต่อไป เพราะว่าคุณได้ชนะแล้ว

อย่ายอมให้สถานการณ์ในชีวิตหรือสภาพเศรษฐกิจในประเทศของคุณทำให้คุณตกเป็นเหยื่อ คุณบังเกิดเข้าสู่ชีวิตแห่งชัยชนะเมื่อคุณบังเกิดใหม่ ดังนั้นกล่าวเหมือนอาจารย์เปาโลว่า “ไม่มีสิ่งใดที่สามารถทำให้ข้าพเจ้าหวั่นไหวได้…”

คำอธิษฐาน
    ข้าแต่พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตแห่งชัยชนะที่ข้าพระองค์มีในพระคริสต์! ผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นสถิตในข้าพเจ้า ดังนั้นข้าพเจ้าจึงดำเนินชีวิตในชัยชนะเหนือสถานการณ์ต่างๆ ในความเติมเต็ม ความยินดี สง่าราศี และการปกครองอย่างสมบูรณ์! ข้าพเจ้าครอบครองและปกครองโดยพระคำของพระองค์ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึก มองเห็น หรือได้ยิน ในนามพระเยซู อาเมน

ศึกษาเพิ่มเติม: ยากอบ 1:2-3; สดุดี 126:1-2


Comments are closed